V minulém pokračování příspěvku k osmdesátce mého domovského filatelistického klubu jsem se zmínil o předehře k Mezinárodní PRAGA 1950, později Celostátní výstavy poštovních známek  PRAHA 1950, kterou věrně zachytil Karel Basika ve svých článcích. 

Dnes konkrétně k celé akci, na které se znatelně podepsali i dva členové našeho KF 00 - 15 - v době konání výstavy Závodního klubu zaměstnanců hl. m. Praha, odbor fialtelie - Václav Matura  a  Václav Nebeský. Zcela jistě jim pomáhali i další - dnes již pro nás neznámí - členové našeho klubu. Nejen s organizací, ale i s tvorbou kolektivního exponátu ve třídě Kluby ROH.

Pro ty, kteří nečetli můj seriál článků na tomto webu nazvaný "PRAHA 1950" (18. a 19. 1. 2020)., dodávám, že původně to měla být

Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1950.

Politická situace a  mezinárodní reakce na politické události roku 1948 v Československu však donutily organizárory přejmenovat výstavu na 

Celostátní výstavu poštovních známek PRAHA 1950.

Změnil se název, ale i doba konání - PRAGA 1950 se měla konat 20 - 29. V. 1950. 

Ještě v roce 1949 to byla výstava mezinárodní, později došlo však došlo ke změně - viz následující dopisnice do Švédska a na dalším listu dole výstavní tisk (výstavní nálepky autora arch. Albert Jonáše). A výstava byla "jen" celostátní.

1950 001       1950 002

 

Jaké byly personálie v době konání výstavy a před dní?

 

1950 003

 

 Údaje o tehdejším KF 00 - 15 a o členech Ústředí čsl. filatelistů:

 

1950 004 

 

Údaje o výstavním výboru a členech odborů.

1950 007

 

Další personálie

 

1950 008:

 

Takže - konec dobrý, vše dobré?

Výstava se konala, sice o jeden level níže než bylo v úmyslu, a přinesla několik zajímavostí. Arch Albert Jonáš se po letech přiznal, že to byla jeho nejmilejší výstava. 

Ve svých pamětech doslova uvedl: "Těžko se dá vzpomenout, kterou výstavu jsem dělal nejradši, ale snad to byla PRAGA 1950, světové výstavy poštovních známek, kterých jsem dělal celkem tři.". 

 

Počet návštěvníků 73000.

Poprvé a naposled se vystavovaly kolektivní exponáty - celkem 48. Mezi nimi i náš klub se pochlubil speciální expozicí. Byla zřízena nová třída - třída kolektivních exponátů.

K výstavě se vydaly příležitostné známky (6x, 1 ZVTL), aršík, orážela ruční příležitostná razítka a jedno razítko příležitostné strojové.

Vyšel na svou dobu rozsáhlý katalog   - 87 stran. Přílohou byl Přehled a popis exponátů Československé pošty n. p.  (současně příloha Věstníku č. 44). .

Své exponáty vystavovaly jen spřátelené státy -  SSSR, ALR, BLR, ČLR, MLR, NDR, PLR, RLR a lidové demokratické republiky Československé (pod záštitou poštovních správ). 

Československá pošta n.p, vystavila i tři rámy specializované filatelie - rám č. 24 a 25  Výběr příležitostných a pamětních razítek z let 1919 - 1939  respektive léta 1945 - 1950 a rám č. 26 - Celiny.  Byla to jedna z nejzajímavějších expozic Československé pošty n. p. v toku času. 

Svými specializovanými exponáty se blýskly i některé další kluby - zejména Klub českých filatelistů v Litomyšli ( stará Evropa na dopisech, Poštovní úřad Litomyšl, razítka doby předznámkové). Národní spolek sběratelů poštovních známek v Praze se zaskvěl čs. polní poštou 1918 - 1920. Byly i další zajímavé a přínosné exponáty. Několik jich bylo o SSSR a lidových demokraciích, ale většina exponátů dala najevo, co se sbírá. Probleskovala poštovní historie a též předválečná poštovní známka. Vliv ideologie, která byla na počátku 50. nejsilnější, nepohltila vystavené exponáty.

I. cenu v kategorii Klubů ROH získal exponát našeho klubu, na jehož vytvoření se podílelo celkem 26 členů klubu. Lze se domnívat, že gestorem a lektorem exponátu byl Václav Nebeský. Bohužel jména autorů se zatím nezachovala. Bohužel ani struktura a osnova exponátu. Tyto údaje lze jen tušit ... 

Je úctyhodné, že i náš klub přispěl ke konání této výstavy svým dílem. Zahájil tradici výstav. Později na ní navázaly výstavy specializované filatelie a výstavy poštovní historie. Zkušenosti se využily i při organizování vrcholným výstav, u kterých náš klub byl přítomen (PRAGA 1978 a 1988). Výstavy neměly jen okamžitý efekt, ale do značné mítry ovlivnily i další úspěšný rozvoj sběratelszví specializovaných oborů a poštovní historie v Československu a České republice.