KULATÁ POŠTOVNĚ HISTORICKÁ VÝROČI SPADAJÍCÍ DO ROKU 2020

 

 

1535 (485)

první poštovní řád (mandát) českého a uherského krále Ferdinanda I. o zneužívání spěšné pošty

 

1575 (445)

zavedla se pravidelná dostavníková pošta ve Francii

 

1615 (405)

dokončilo se přímé spojení mezi kurfiřtským sídlem v Mohuči a Prahou

 

1615 (405)

dne 20. 7. se Lamoral Taxis vzdal provozování poštovních služeb v rakouských dědičných zemích,

dne 27. 7. obdržel úřad říšského poštmistra do dědičného držení

 

1620 (400 let)    

zřízena polní pošta habsburských vojsk

 

1620 (400)    

vznikl nejstarší jízdní řád pošty na našem území

 

1720 (300)    

v Augsburgu byla vydána Müllerova mapa Čech zachycující podrobně stav silniční a poštovní sítě

 

1750 (270)

dne 5. 8. vydán poštovní patent o zrychlení dopravy korespondence a podpoře obchodu, zavdeny denní listovní jízdy poštovních vozů (tzv. journalie) mezi hlavními městy monarchie

 

1750 (270)

zřízeny první poštovní sběrny

 

1815 (205)

dekret dvorské komory uložil poštmistrům a poštovním úředníkům nosit „gala“ (slavnostní) uniformy

 

1830 – 1840 (190 – 180)

stejnokroji byli vybaveni i listonoši

 

1830 (190)

Chappeův optický telegraf byl zpřístupněn veřejnosti

 

1840 (180)

dne 1. 4. vstoupil v platnost „Předpis a výsada o privátním podnikání k dovážení osob periodickými jízdami po zemi“

 

1840 (180)

ve Velké Británii byly vydány první známky světa

 

1845 (175)

do Prahy přijel první vlak, poprvé byly železnicí přepraveny poštovní zásilky v českých zemích, první poštovní nádražní expedice

 

1850 (170)

zřídilo se Generální ředitelství pro komunikace v rámci rakouského ministerstva obchodu, zrušily se vrchní poštovní správy, zřídila se poštovní ředitelství pro jednotlivé země monarchie (u nás v Praze, Brně, Opavě), zrušily se poštovní sběrny a zřídily poštovní expedice

 

1850 (170)

v Rakousku vydány první poštovní známky

 

1850 (170)

v Praze zřízeny městské pošty

 

 

1850 (170)

založen německo – rakouský poštovní spolek

 

1850 (170)

dne 1. 8. se rozjely první vlakové pošty v Rakousku (trasa Vídeň – Bohumín)

 

1850 (170)

dne 1. 10. byly veřejnosti zpřístupněny služby telegrafu (Brno, Bohumín, Olomouc, Praha)

 

1850 (170)

zavedeny poštovní poukázky

 

1870 (160)

byl vydán zákon o ochraně tajemství psaní a písemností

 

1880 (150)

čeština byla zrovnoprávněna s němčinou u státních úřadů v tzv. vnějším úřadování

 

1880 (150)

byly zavedeny dvojité korespondenční lístky s předplacenou odpovědí

 

1890 (140)

byly zavedeny předtištěné obálky na cenná psaní

 

1900 (130)

dne 1. 7.byly zřízeny první poštovny v Rakousku

 

1915 (105)

byly vydány známky polní pošty s přítiskem „K.u K. Feldpost“

 

1920 (100)

ČSR byla přijata za člena Mezinárodní telegrafní unie (10. 1.)

 

1920 (100)

ČSR byla přijata za člena Světové poštovní unie (18. 5.)

 

1920 (100)

v Madridu se konal kongres UPU, který poprvé oficiálně uznal vyplácení listovních zásilek výplatními stroji a jejich otisky

 

1925 (95)

byl zřízen státní podnik Československá pošta (zákon č. 404/1922 a prováděcí nařízení z 25. 9. 1924)

 

1925 (95)

dne 21. 1. byla zřízena Správa poštovní automobilní dopravy (SPAD)

 

1925 (95)

byla vydána první čs. poštovní známka tištěná ocelotiskem

 

1930 (90)

byl zrušen Poštovní úřad šekový a zřízena Poštovní spořitelna

 

1940 (80)

zřízena polní pošta čs. zahraničních jednotek ve francouzském Agde

 

1940 (80)

začaly se formovat čs. jednotky ve Velké Británii a jejich polní pošty

 

1945 (75)

dne 26. 3. vyšlo košické vydání poštovních známek na osvobozeném slovenském území

 

1950 (70)

vydán zákon č. 31/1950 Sb.,

zastavila se činnost Poštovní spořitelny,

vydán nový mzdový řád,

v rámci akce „Muži do výroby – ženy na poštu“ bylo donuceno k odchodu z poštovních služeb cca 10000 kvalifikovaných poštovních zaměstnanců,

zahájilo se rušení poštoven,

nastala doba přeměny radiálně větvového poštovního přepravního systému na radiálně uzlový

 

1960 (60)

založila se Vysoká škola dopravní v Žilině s oborem ekonomika spojů

 

1960 a dále (60)

ukončilo se doručování balíkových zásilek potahovými jízdami

 

1965 (55)

byl zaveden automatický telefonní styk Praha – Brno

 

1970 (50)

rezort podřízen ministerstvu spojů

 

1980 (40)

zprovozněna Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) Praha s meziměstskou a mezinárodní ústřednou AKE 132 švédské firmy Ericsson

 

1990 (30)

byla zřízena Poštovní banka a.s., rezort byl rozdělen na obor pošty a obor telekomunikací

 

1995 (25)

byla dokončena třídírna listovních zásilek Praha – Malešice

 

2000 (20)

sloučily se 0Z Praha, Střední Čechy a Přeprava do OZ Střední Čechy

 

2000 (20)

vystoupil v platnost zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách

 

 

Autor: Ivan Leiš

 

Zdroje:

 

1/ Čtvrtník P., Galuška J., Tošnerová P., Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Knihy 555, Liberec 2008,

2/ Osobní archiv

DOSTAVNÍK 2