HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

CESTA VÝPLATNÍHO STROJE UŽIVATELE DR. A. WANDER

CESTA STROJE aneb OD WANDERA K ALBATROSU

 

Cesty strojů a jejich sledování je jednou z vysokých specializovaných přístupů ke sběratelství otisků výplatních strojů. Úkol značně složitý a těžký, přetěžký Záznamy se vedly, ale již nevedou, pamětníci odcházejí, archivy mlčí či jsou dávno ve sběrných surovinách. Takže je na sběratelích, aby něco vybádáli a a svým sběratelským úsilím něco zjistili. Občas se zadaří., i když badatelské výsledky mají hodně děr.

Výplatní stroj Bafra s otiskem FR 8h - 4m oslovil prostřednictvím prodejců firmy B. Jarolímek  i pobočku švýcarské firmy Dr. A. Wander v Praze. Stroj začal vyplácet zásilky 14. 8. 1933, jeho dohlédací poštou byla pošta PRAHA 22. Stroj se činil a poskytl službu svému uživateli až do znárodnění v roce 1948. Překonal období kapitalismu (1., 2., 3. republiku) a i těžké období Protektorátu Čechy  a Morava v letech 1939 - 1945. Osudný se jí stal rok 1948, kdy byla firma  znárodněna a byla nucena opustit Československo, i když její výrobky a léky byly víc než oblíbené (Ovomaltine se stal hitem nejen ve svět, ale iu nás) a zdravé. Firma se zkušeností od roku1865, kdy si dala do vínku se starat o výživu lidstva, skončila zde svou činnost.  Výplatní stroj přestal vyplácet zásilky této firmy a byl umístěn v podatelně nového uživatele. Tím bylo nakladatelství pro děti a mládež ALBATROS v Praze.

Ze sběratelstkého hlediska byl otisk nápadný jednou zvláštností, která byla vediná - výplatní znaménko u hodnoty výplatního razítka byla hvězdička. Nikoliv pěticípá, ale sedmicípá. Tím vybočovala z řady všech ostatních otisků soustavy Francotyp u nás. Proto její cesta byla lehce objevena a nepotřebovala příliš složitého zkoumání. I když nebýt sběratelského úsilí, nic nevíme a tento článeček by nespatřil světlo světa.

 

OTISK 1. A 2. REPUBLIKY 1933 - 1939

 

Wander 002

 

OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČM (1939 - 1945)

otisk si prošel podobou předběžného protektorátního otisku (československý vzor), a i obou poněmčených vzorů (otiskuji první a třetí

 Wander 003

 

OBDOBÍ 3. REPUBLIKY (1945 - 1948)

 

Wander 006

 

OBDOBÍ 4. REPUBLIKY (1948 - 1992)

Nový uživatele ALBATROS, nakladatelství pro děti a mládež Praha

 

Wander 007

A co bylo dál? To nikdo neví. S největší pravděpodobností se stroje ujal strýček ŠROT....

 

 

Číst dál...

VYNUCENÉ A SPONTÁNNÍ

Vynucené a spontánní odpilování údajů ve výplatním otisku

 

Některá období 20. století se významně projevila ve vzhledu výplatních otisků. Zasloužily se o to politické a státoprávní důvody, které zejména v letech 1938 - 1948 byly jednak úředně řízené, ale byly i spontánní nebo vynucené díky událostem a náladám ve společnosti. U mnoha otisků došlo k odpilování údajů, které popuzovaly většinu nebo část společnositi, která měla převahu. Některé otisky si prošly tímto vývojem po všech stránkách a zachovaly nám svděectví o své době, kdy byly určeny především k vyplácení listovních zásilek. Odpilování, vysekání, začernění, začervenění byly znaky té či oné doby.

Jedněmi z otisků, na kterých se podepsala ta či ona doba byly otisky uživatele ESČ - Elektrotechnický svaz československý s dohlédacími poštami PRAHA 17 a PRAHA 35. Díky lidským zásahům, ať již nařízeným - vynuceným, tak spontánním, doba nám zanechala přímé a jedinečné historické svědectví.

ESČ - byla profesní organizace elektrotechniků ustavená v roce 1919. Prvním předsedou byl Vladimír List (1877 - 1971), významný elektrotechnický inženýr, ketrý se zasloužil o elektrifikaci Československa a zavedení norem v této oblasti.

ESČ měla několik hlavních činností: normalizace produových soustav, předpisy ESČ, značkování elektrických spotřebičů, mteriálů a vodičů. V říjnu jeho činnost zaznamenala vysoký nárůst díky nařízením ministra průmyslu o povinné kontrole a zkoušení eletrotechnických spotřebičů. Prospěšná a nutná organizace byla zrušena v roce 1951 a převedena dp vědeckotechnických společností ...

Díky zachované korespondenci, která se vyskytuje ve větším množství než obvyklém pro výplatní otisky a naštěstí neskončila v koších či ve sběru, máme téměř dokonalý obrázek o vývoji otisků na celistvostech.

 

Období let 1926 - 1939 (1. republika a 2. republika)

ELEKTROTECHNICKÝ SVAZ ČESKOSLOVENSKÝ Praha , Praha XII, Vocelova 3 požádal o souhlas s použitím výplatního stroje Francotyp, typ B 4 s horním číslem počitadla. Ministerstvo pošt a telegrafů zveřejnilo svůj souhlas ve svém Věstníku č. 21 ze dne 15. 5. 1931 a přidělilo tomuto subjektu dohlédací poštu /RAHA 17.

B. Jarolímek dle přání tohoto subjektku vytvořil otisk sběratelsky označený jako FR 8h - 4m s označením:

a/ mezi denním a výplatním razítkem: monogram ESČ v elipse nad dvouřádkovým názvem ELEKTROTECHNICKÝ /SVAZ ČESKOSLOVENSKÝ

b/ pod výplatním razítkem adresa: Praha XII., Vocelova 8

Tento československý otisk vyplácel zásilky od prvního dne použití 9. 4. 1931 o konce státoprávního období 16. 3. 1939 (vznik Protektorátu). Dá se říci, že výplatní stroj ESČ byl jedním z nejpoužívanějších v rámci Československa. Otisky se zachovaly zejména z prvního období, s protektorátním a dalšími odbobími to bylo podstatně slabší. Doba uchovávání korespondence a obálek nepřála.

 

Otisk 1. dne se dnem 9. 4.1931 (R)

Poloha data v denním razítku znatelně výše mimo střed než obvykle.

 

ESČ 1 001

Dvě celistvosti poštou prošlé s daty 11. 9. 1937 a 30. 11. 1938. Druhý otisk s odlišnými číslicemi data.

 

ESČ 1 002

 

ESČ 2 001

Období Protektorátu Čechy a Morava 16. 3. 1939 - 8. 5. 1945

V tomto období měl otisk vzhled

a/ československého vzoru (prvo- a druhorepublikový),

b/ prvního poněmčeného neúplného vzoru

c/ druhého poněmčeného úplného vzoru

Došlo jednak k úředním změnám (dvojajzyčnost denního a výplatního razítka),  a dále k vynuceným úředním změnám (byl odstraněn nápis "ČESKOSLOVENSKÝ" z označení uživatele) .

Otisk s prvním poněmčeným vzorem s datem 6. 11. 1939

ESČ 3 001

Otisk s duhým poněčeným vzorem a navíc s odpilovaným názevm "ČESKOSLOVENSKÝ " v označení uživatele - Otisk 1. dne s datem 12. 12. 1939  (R)

Denní razítko změněno na dvojjazyčné, mezi německý a český název pošty usazeny oddělující křížky. datum srovnáno na střed.

ESČ 3 002

 

Další změna - nyní označení oprávněného uživatele

Domnívám se, že ke změně došlo z estetického důvodu (předchozí zásah do struktury a vyváženosti otisku. Možná že hrály roli i stavovské důvody a zůstalo se jen u německo české adresy.

 

Otisk 1. dne s datem 4. 1. 1941 (R)

 

ESČ 4 001

 

Poštou prošlá celistvost se dvěma otisky v hodnotě 30 hal. s datem 23. 9. 1941

 

ESČ 4 002

 

Období třetí a čtvrté republiky 1945 - 1951

V tomto období se pravděpodobně vyskytly minimálně dvě podoby otisku.

První byl  asi prvorepublikový vzor a denním razítkem, kde byl německý název pošty PRAHA 17 a později PRAHA 35 odpilován. Podobu otisku Katalog 1946 - 1948 Bouška - Leiš nezná. Tento fakt ani nedokládá žádný z dalších katalogů a literatura se zatím o něm nezmiňuje.

Druhý vzor byl s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníka a zachovaným denním razítkem s odpilovaným německým názvem pošty. Oddělující znaménka (křížky) jsou zachovány, jakožto český název nové dohlédací pošty PRAHA 35. Německý název pošty byl spontánně vysekán, ke stejnému zásahu došlo u německého názvu sídla (ulice WOCELSTR 3) . Otisk nese datum 17. 10. 1947 (RR).

 

ESČ 5 001

Zatím není odborné veřejnosti nic známo o další podobě výplatního otisku, který mohl vyplácet až do zrušení ESČ v roce 1951, možná s upraveným (dvoukruhovým denním razítkem s můstky?). Anebo vydržel v této podobě či byl zlikvidován dříve, než skončil Listův ESČ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

SLOVO NA ZÁVĚR SERIÁLU O IDENTIFIKACI VÝPLATNÍCH OTISKŮ 1926 - 1939

Šestnáctým pokračováním čtvrté části volného seriálu o identifikaci čsl. výplatních otisků z let 1. republiky (1926 - 1939) jsem včera zakončil. Pokud se vyskytne nějaká další potřeba identifikovat uživatele výplatního stroje zakukleného do zkratek, kreseb, reklamních sloganů, letopočtů, názvů výrobků, iniciál, firemních značek, adres, kreseb či kombinací dvou či více těchto faktorů, rád seriál otevřu a doplním vysvětlení se snahou identifikovat. Při tvorbě rejstříků, které jsme s dr. Miroslavem Bouškou zahrnuli do osnovy našeho Katalogu výplatních otisků z území Československa 1926 - 39 (Filatelistické sešity, příloha Filatelie 6/1979 - 21/1979), jsem vycházel z údajů v rejstřících obsažených a jednotlivé kapitoly webového seriálu jsme nazval podle těchto rejstříků. Byly jimi Adresy, Názvy výrobků (reklamní slogany), popis činnosti, Letopočty, Samostatné kresby. Sběratel musí mít při sbírání jasno a má svou sbírku a její budování opřít o věrohodná fakta. Orientace v džungli výplatních otisků je naprosto nutná. Jsem rád, že při zpracovávání řad výplatních otisků a  jejich  reprodukci  jsem objevil řadu nových esejí a výplatních otisků

Věřím, že zájemci v tomto seriálu najdou informace, které potřebují. Na mém osobním webu najdou příště podobný seriál, ve kterém se zaměřím do výplatních otisků doby 1939 - 1945, tedy doby Protektorátu Čechy a Morava. Toto nelehké období bohužel bude složitější. 

U otisků 1. republiky známe řadu faktů, zejména díky poštovní správě, ministerstvu pošta a telegrafů a zejména publicistům a sběratelů. Mezi nimi jmenují předně Alberta Jonáše a jeho Studie, které jsou thesaurem faktů. Náš Jo či Žralok zachytil mnoho informací. Důležitou roli sehrála i skupina sběratelů, která byla zachytila mnoho otisků - za všechny jmenuji K. F. Pešáka, F. T. Winklera, J. Lešetického a další členy Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů. Svou roli sehráli i pozdější nadšenci sbírání výplatních otisků, kteří uchovali mnoho otisků a průvodních informací ve svých sbírkách a exponátech. Za všechny jmenuji zejména Jiřího Nekvasila, Mirko Marka, a  Miroslava Boušku. Svým dílem přispěli i zaměstnanci firmy B. Jarolímek, hlavně Věra Chudáčková a mechanici této firmy. Svým dílem přispěl i důsledný evidenční systém poštovní správy 1. republiky.  Všichni tito aktéři se již v době Protektorátu výplatnímn otiskům nevěnovali tak jako za 1. republiky.  V této době se oslabilo i sběratelské úsilí a publikování poznatků. O to ví je podobné zpracování tvrdou výzvou.Budu vycháezt z Pomocných rejstříků pro identifikaci katalogového čísla u otisků bez názvu firmy či majitele (viz Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 II. díl Pražští uživatelé, autor dr. Miroslav Bouška, Praha 1997). Zde jsou rejstříky, v I. díle bohužel nejsou, vytvořím je.

Sběratelům a zájemcům o sbírání přeji potěšení nad sbírkou, ke kterému přispěje i vysvětlování identifikačních znaků. 

Ukázka z období 1. republiky aneb čím jsme v seriálu prošli   

 

MAIS 001

 

Ukázky z období Protektorátu Čechy a Morava aneb co nás čeká

Otázka?

Bravo 001

 

Odpověď!

 

Bravo 2 001

 

Bravo 2 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS