HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (23) - KLENOTY OZ

Dnes zveřejňuji typickou klasiku 4. republiky v oblasti výplatních otisků: nejdříve stroj Francotyp, poté výměna za stroj Postalia. Dále jsou zaznamenány v rámci těchto soustav různé varianty - u tohoto subjektu  - Oblastního závodu Klenoty v Jindřišské - dvě zajímavosti : změna vročení u stroje Francotyp (v denním razítku) a PSČ vložené do denního razítka a do označení uživatele (přidělené podnikové PSČ). u stroje Postalia.

Tato situace nastala u mnoha uživatelů v letech 1946 - 1992 (výměna staré soustavy za novou, modernější).

 

Výplatní otisky FRANCOTYP

Sběratelsky FR 8 h - 4m

Hraniční data: - 14. 9. 1965 - 8. 2. 1979 -

Otisk s datem 14. 9. 1965

Klenoty OZ 001

 

Otisk s datem 8. 7. 1979 -

 

Klenoty OZ 002

 

Výplatní otisky POSTALIA

Hraniční data: - 14. 4. 1980 - 16. 1. 1990 -

Reprodukce prvního data a data 11. 1. 1989.

, reprodukceKlenoty OZ 004

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA VÝPLATNÍCH OTISKŮ 4. REPUBLIKY (20.) - ELEKTROODBYT N. P.

Národní podnik Elektroodbyt prošel klasickým procesem v oblasti vyplácení zásilek  výplatních otisků. Na počátku byly výplatní stroje Francotyp (40. - 80. léta), po fyzickém a morálním zastarání těchto spolehlivých strojů německé provenience, byly nahrazeny dalším německým (tehdy západoněmeckými) stroji značky Postalia. Tímto vývojem a touto změnou prošla velká řada československých uživatelů výplatních strojů.

Je nurno se úvodm zmínit o jedné důležité záležitosti. Tento národní podnik byl zecla jistě důležitý, konečně jeho obdoba existuje i v těchto dnech, ale nade vše řadím jako sběratel úřasnou superkvalitu všech otisků v dlouhém období několika desítek let. Vzdávám hold pracovníkům či spíše pracovnicím podatelny. Otisky jsou kvalitní, zřetelné, nezašpiněné, výrazné. A to mám ve bsírce 22 otisků z různých období. Jev přímo zázračný. Dodatečně díky všem, křeří se o to zasloužili. Naskýtá se otázka - takto to nešlo v jiných podnicích, proč? Nedostatek červené barvy byl plošný anebo ne? Týká se pražské podatelny, jinde to bylo o něco horčí, ale ne tragické.

 

Výplatní otisk FRANCOTYP

PRVNÍ OTISK

Sběratelsky FR 8 - 0 - 4m, gotické číslice výplatního razítka, neobvyklé výplatní razítko (silná tečka), denní razítko mělo již nově schválené tvary - dvoukruh s můstky, označení: ELEKTROODBYT/NÁRODNÍ PODNIK/ZÁVOD PRAHA., vnitřní rámeček 25x20 mm.

Poznámka: výplatní stroj získán v rámci reparací od poraženého Německa (převzaty gotické číslice - do té doby poštovní správou razantně odmítány, a dvoukruhové denní razítko s můstky německého vzoru) a přemístěn ze zabraných sudetských území do vnitrozemí a uživatelů se zájmem o výplatní stroje. 

Datum otisku 14. 6. 1954.

Dohlédací pošta PRAHA 1.

Odbyt 001

DRUHÝ OTISK

Dohlédací pošta: OLOMOUC 1

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (gotické číslice výplatního razítka s výplatním znaménkem - dutá tečka a označením: ELEKTROODBYT/NÁRODNÍ PODNIK/OLOMOUC, doukruhové denní razítko, též výsledek reparací), 24x21 mm (vnitřní rámeček)

Sběratelsky FR 8 - 0 - 4m

Otisk s datem 18. 8. 1952

Odbyt 002

 Poznámka: U dalé uvedených otisků došlo k několika změnám číslic data, dokonbce k výměně denního razítka - ze začátku vnější kruh 23 mm, později 25 mm.

TŘETÍ OTISK

Denní razítko s průměrem 23 mm

Dohlédací pošta PRAHA 1

Sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (g)

Změna označení, nyní ELEKTROODBYT/NÁRODNÍ PODNIK

Otisk s datem 24. 10. 1955

Odbyt 003

 

ČTVRTÝ OTISK

Stejný stroj, stejný otisk s výjimkou průměru věnjšího kruhu denního razítka (25 mm)

Otisk s datem 4. 2. 1977

Odbyt 004

 

Změny číslic denního razítka:zaznamenávám v těchto dnech:

- 24. 10. 1955

- 26. 11. 1968,

- 6. 4. 1972,

 

 

Výplatní otisky stroje Postalia (výměna stroje)

PÁTÝ OTISK

Hraniční data mé sbírky: - 16. 11. 1981 - 17. 3. 1983 - 

změna označení (nyní již podle pravidel a poštovního řádu, doplněno i nové logo subjektu ),  oba otisky se liší číslicemi denního razítka, zohledněno PSČ v označení a denním razítku

Odbyt 007

  

 

 

:

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (18.) - FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

Ve sledovaném období let 1948 - 1989 bylo centrální institucí řídícího státní zahraničního obchod Ministerstvo zahraničního obchodu (MZO, později FMZO), které řídilo podniky zahraničního obchodu. Ministerstvu byly přímo podřízeny dvě instituce Hlavní technická správa (HTS) a Ústřední celmí správa (ÚCS). Otiskům MZO (FMZO), HTS a ÚCS se bude věnovat tento vstup.

Přehled sleduje otisky let 1970 - 1990 (preference FMZO). V přehledu uvádím výjimečně subjekt existující pod názvem MZO. Pod přehledem přidávám otisky z let 1960 - 1973, kdy byl subjekt  buď nazýván jako MZo anebo tak uváděn ve výplatním otisku.

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

Existovaly časté případy, že tímto strojem se otiskovaly i zásilky dalších subjektů v rámci sektoru zahraničního obchodu.

Otiskovala se i soukromá korespondence pošty čs. pracovníků v zahraničí pracující pro stát a PZO (podniky zahraničního obchodu). Tyto patří mezi cenné doklady poštovního styku.

Výplatní stroj Francotyp (FR 6 - 0 - 4m  (otisky s daty - 18. 11. 1974 - 2. 6. 1975 -

Změny: datum vročení, typický znak : posunutá výplatní hodnota doleva, otisky s PSČ v denním razítku a v textu označení.

FMZO 001

 

FMZO 002

 

Výplatní stroj Postalia

Dva různé otisky stejného stroje

a/ -28. 2. 1979-     bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě

b/ -9. 3. 1983-       s desetinnou tečkou, rozdílné datum

 

FMZO 003

 

 

Výplatní otisky Postalia

změna označení uživatele, desetinná tečka ve výplatním razítku se objevuje/mizí, výměna datových číslic, data zachycených otisků: 21. 11. 1985,  19. 1. 1987 (změna číslic data), až 14. 2. 1992-FMZO 006

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu - Hlavní technická správa (podléhající subjekt)

Čtyři otisky

1/ výplatní otisky Francotyp - FR 8h - 4m, zachycená data: -27. 2. 1967 - 27. 3. 1970 -, ilustrace otisk s datem 5. 9. 1969

Obzamini 003

2/ Výplatní otisk Postalia - data: - 9. 1. 1979 - 20. 8. 1979 -   , denní razítko bez PSČ v denním razítku

FMZO 007

3/ Výplatní otisk Postalia - datum - 25. 3. 1983-

hvězdička v dolním mezikruží denního razítka, silné můstky denního razítka, doplnění PSČ 110 00 v denním razítku, křížek v dolním mezikruží, označení stejné jako ad 1/

otisk níže:

FMZO 010

 

4/ Výplatní otisk Postalis, otisk se změněným označením, odlišné denní razítko (nyní více silnější můstky, nově rytý název dohlédací pošty, tři šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží, vyšší číslice data

otisk viz druhý shora, otisk s datem -4. 5. 1984-

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu - Ústřední celní správa (podléhající subjekt)

Dva otisky

1/ Výplatní otisk Pitney - Bowes, hraniční data: -8. 11. 1979 - 15. 1. 1985-

FMZO 011

 

2/ Výplatní otisk Postalia, hraniční data: - 7. 4. 1988 - 14. 2. 1992 - 

v dolním mezikruží pod můstkem  "1"

 

FMZO 012 

 

Charakteristika tohoto uživatele v tomto období: různé subjekty, různé soustavy, změny v označení oprávněného uživatel, změny v denním razítku, změny ve výplatním razítku.

 

Otisk  stroje Ministerstva zahraničního obchodu v období  -8. 7. 1960 - 18. 11. 1973 -. V této době byl kmenovým výplatním strojem stroj Francotyp,  otisk sběratelsky FR 6h - 4m. Jeden text označení uživatele, několik změn číslic data.

Několik příkladů otisků z tohoto stroje. Poslední otisk s datem 18. 11. 1973 je zajímavý tím, že oficiální název této instituce byl již  Federální ministerstvo zahraničního obchodu (po ustavení federálního státu), le v otisk je název předchozí: Ministerstvo zahraničního obchodu.

Otisk s datem 8. 7. 1960

Obzamini 013

 

Dvě zajímavé a cenné celistvosti s tímto otiskem

 

Otisk s datem 28. 2. 1968

Pravděpodobně soukromá písemnost (viz reverz zásilky pod obálkou s otiskem), která byla doručena v kurýrních pytlech oficiálního kurýrního tandemu (obvykle pracovník Zamini či Obzamini s doprovodem, který se rekrutoval z pracovníka Sekretariátu ÚV KSČ či nižších stranických složek). Obálka byla součástí kurýrních pytlů s diplomatickou poštou. V podatelně ministerstva byla oražena výplatním strojem a podána k poštovní přepravě (zde dopis z Tabrízu do Plzně). Bližší viz mé eseje, přednášky a statě na téma Kurýrní pošta, kde se rozepisuji i o dalších způsobech kurýrní pošty azačátcích alternativních poštovních cestách vedle státních pošt (DHL atd.). 

 AVERZ

Obzamini 014

 REVERZ

Obzamini 016

Otisk s datem 18. 11. 1973

- vysvětlení viz shora, jedná se o cennou zajímavost (nesoulad oficiálního názvu a názvu v otisku výplatního stroje. Ke změně a výměně štočku s označením došlo pravděpodobně na přelomu let 1973 - 1974.

 

Obzamini 017

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS