HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Z PRACHU VYDUPANÉ (18)

Z PRACHU VYDUPANÉ (18)

Rok osmdesátý šestý. V pořadí 11. Celostátní setkání sběratelů výplatních otisků se uskutečnilo dne 9. 11. 1986 v Chebu. Již v nových podmínkách. Sekce otisků výplatních strojů ukončila pod touto hlavičkou svou činnost a v rámci nově zřízené odborné pracovní skupiny výplatních otisků spadající organizačně pod sekci dopravy poštovních zásilek se českoslovenští sběratelé začali věnovat své činnosti. Heslem bylo „Jedeme dál…“. Sběratelství výplatních otisků doznalo změn, na jejich základě odstoupil dlouholetý vedoucí sekce M. Bouška ke škodě sběratelství u nás. Skupina stála před úkolem nahradit tuto významnou osobnost našeho sběratelství. Přislíbil, že bude spolupracovat na dalších dílech katalogizace. Práce jsme zahájili s m. Bouškou na období 1946 – 1986 a na období, která nejsou podporována vedením SČSF – na zabraných územích 1938 a 1939 a na otiscích Protektorátu Čechy a Morava. I. Leiš již zpracoval osvědčenou metodou děrných karet období Protektorátu. Zbývá zkonfrontovat se sbírkami obou autorů. Po zpracování katalogu budou podklady včetně doplňků z naich sbírek předány do fondu Poštovního muzea (což se později stalo, ale za jiných okolností).

Tajemník I. Leiš přednesl za bývalého vedoucího sekce informaci o činnosti a o tom, co bude straronová entita dělat v příštím období.

Větší část setkání bylo věnováno odborným přednáškám, informacím a problémům. Dva přítomní účastníci se zabývali těmito odbornými otázkami:

I.Leiš

-          60 let čs. výplatního otisku,

-          Výplatní otisky s R-obrazci,

-          Výplatní otisky ve fondech Poštovního muzea (výsledek desetiletého studia archivů PM společně s M. Bouškou)

L. Janů

       -     Zajímavosti čs. výplatních otisků z poslední doby.

Součástí setkání byla i výměnná schůzka, ke které se připojili i místní filatelisté a poštovní historici.

Celostátní setkání přineslo jeden nový rys do práce této odborné skupiny – práce v terénu a pokus o hlubší studium ve zdrojích, které nebyly ještě odkryty.

Kolega Bengl poskytl svou sbírku k dispozici při zpracování dalších katalogů (příležitostné otisky), kolegyně Kocíková dostala pověření k získání neznámých otisků z Prahy a zpracování přehledu k 1. 1. 1987. Připojili se k ní kolegové Bouška, Leiš, Janů, Medlín. Pozornost jsme soustředili na kolování, které jsme rozšířili i do Západočeského a Severočeského kraje. Pozornost se soustředila i na další tehdy populární kolování. V Rulcově kolování byly i výplatní otisky. Tím se zdroje otisků a informací podstatně rozšířily.

  

Spolupráce na zpravodaji „Výplatní otisky“ se ujal i P. Stříteský.

I.Leiš předal účastníkům nový otisk, který vytvořil společně s pomocí vedení Živnostenské banky (viz příloha). Jedná se o první „otisk v otisku“ u nás.

Tento výplatní otisk vyplácel v budově Živnostenské banky na pražských Příkopech zásilky v době od 16. 9. do 15. 10. 1986. Dle údajů podatelny se „vyjelo“ celkem 20000 otisků. Pro další zájemce jsem zajistil tyto otisky.

Příští celostátní setkání jsme naplánovali na říjen 1987 do Prahy, kde by se měly vyřešit i personální otázky v souvislosti s reorganizací po V. sjezdu Svazu československých filatelistů v roce 1984.

        OVS Živnostenská 1986 001

 

Číst dál...

Z PRACHU VYDUPANÉ (15)

 

Z PRACHU VYDUPANÉ (15)

Rok osmdesátý čtvrtý. Sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF v tomto roce vstoupila do devátého roku své existence. Sekce našla svou identitu a dávala najevo svou ambicióznost, identifikaci, píli a pracovitost. Navíc v sekci vládla kamarádská atmosféra. Táhli jsme za jeden provaz a sekce měla hmatatelné výsledky. Sloužili jsme sběratelům jak těm organizovaným, tak i těm, kteří stáli mimo. Navíc nás práce bavila a rádi jsme do společného koše dávali svůj čas.

V roce 1984 se konalo dne 7. 4. v pořadí již 9. Celostátní setkání sběratelů sekce otisků výplatních strojů. Zúčastnilo se jej 18 sběratelů. Velkou předností bylo, že se na něm scházeli ti dříve narození, ale i řada mladých – L. Janů, P. Jech, T. Novák, K. Kuča, P. Stříteský, T. Šilhán. Hostila nás opět zasedací místnost SČSF v prvním patře v Celetné ulici. Zamysleli jsme se na nad naší činností za uplynulé období a stanovili jsme si plán práce. Katalog a jeho II. část byla na světě, sběratelům se rozšířila působnost sbírání. Vydávání zpravodaje „Výplatní otisky“ začalo haprovat. V dubnu jsme ještě neviděli loňské poslední číslo. Údajně technické potíže v tiskárně. Kolega Brožek a jeho pracovní skupina v Severočeském kraji začala pracovat. Kromě této pracovní skupiny pracovaly ještě dvě další a výsledky průběžně publikovaly. Kolování se stalo oblíbenou aktivitou.

Odborná část setkání přinesla tyto přednášky:

-          M. Bouška, Výplatní otisky výrobců výplatních strojů a výplatní otisky na celinách

-          I. Leiš, Nově objevená korespondence arch. A. Jonáše

-          T. Novák, Zajímavosti ze současného provozu výplatních strojů soustavy Francotyp v Československu

-          T. Śilhán, Informace o samoobslužném zařízení pro příjem doporučených zásilek.

Setkání bylo též plné dotazů a informací. Pražští sběratelé se scházejí víceméně pravidelně na svých informativních a výměnných schůzkách. V tomto roce se někteří z nás sjeli do Jindřichova Hradce na Dny poštovní historie (19. – 21. 10. 1984). Výměna materiálu ukončila naše jednání.

Příští 10. jubilejní celostátní setkání se bude opět konat v Praze a bude mít slavnostní ráz.

To jsme ještě netušili,, jaký bude vývoj ve Svazu československých filatelistů, který se připravoval na svůj V. sjezd. V hlavách nejvyšších představitelů se rodil plán, který prozatím poklidný život sekce(ale i jiných orgánů a jiných komisí a sekcí minimálně změní… O tom v příštím pokračování tohoto seriálu o životě výplatních otiskářů organizovaných v rámci SČSF a Národní fronty.

Číst dál...

Z PRACHU VYDUPANÉ (11)

Z PRACHU VYDUPANÉ (11)

Rok osmdesátý. Jako v předchozích letech, i v tomto roce, v pátém roce existence, sekce pracovala pravidelně a intenzivně za neuvěřitelně široké podpory skoro sta sběratelů z celého Československa.

Celostátní setkání se konalo opět v Praze v prostorách MV SČSF v tehdejší Kalininově ulici v Praze 3 v sobotu dne 26. dubna 1980. Zúčastnilo se jej jedenáct přívrženců výplatních otisků, za komisi poštovní historie a celin byl přítomen Václav Mahovský.

Průběh setkání mělo již zavedený a standardní průběh – zpráva o činnosti a plán na rok 1980, odborné referáty členů sekce a výměnu materiálu. Sekce zaznamenal nejen příchody nových členů, ale i smutné odchody těch dříve narozených. V roce 1980 odpustil naše řady Jaroslav Medlín z Blatné.

Vedoucí sekce M. Bouška přednesl zprávu o činnosti od minulého Celostátního setkání dne 9. 6. 1979. Hlavním úkolem zůstala katalogizace, z níž vyšel díl I. (1926 – 1939) a II. díl (1945 – 1948). Období zabraných území a Protektorátu Č + M nám nedovolila vydat situace a postoj politických orgánů a SČSF k tomuto spornému období. Pracovali jsme na II. dílu a 1945 – 1948 (motýlek) a vydali jsme jej. Další díl otisků pošt do roku 1980 jsem vadl ve Zpravodaji a stále jsme na něm pracovali.

 

Dalším úkolem byla popularizace výplatních otisků mezi odbornou a laickou veřejností. Nános nesběratelství z minulých let udělal však své. Toto byla těžká práce…

 

Významným propagačním počinem byla katalogizace otisků Ćech, které se měla objevit ve Filatelii. Bohužel nenahrazovala řádný katalog.

 

Úspěšnou činnost vyvíjely dvě pracovní skupiny – otisků pošt (I. Leiš) a chybotisků čs. otisku (K. Kuča).

 

Pražstí sběratelé se scházejí pravidelně již pět let, celostátní setkání bylo též pět. Sekce je v kontaktu se sběrateli v několika zemích.(PLR, SSSR, USA, NSR).

O kolování hovořil J. Kyzlink (má již 25 členů). Vyhlásil jsem, že počet členů dosáhl počátkem roku 1980 počtu 100 členů.

 

Odborná část. Zazněly čtyři referáty – Zajímavosti elektronické pošty (M. Bouška), Typologie výplatních otisků čs. pošt (M. Bouška), Zajímavosti poštovního provozu (Výplatní otisky v cizině (P. Šmíd), Identifikace výplatních otisků (I. Leiš). Vše bylo doplněno bohatým dokumentačním materiálem.

  1. Leiš tlumočil pozvánku na Národní výstavu poštovní historie a celin v Ostravě (16. – 24. 5. 1980), kde se konala též výměnná schůzka a seminář KPHC).
  2. Pozvánku obdrželi členové sekce i na výstavu v Terezíně.
  3. Výměna toto další úspěšné setkání ukončila.

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS