HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

NĚKOLIK POHLEDŮ (219) - OOČSÚ BRNO

V 80. letech si Okresní oddělení Česého sttaistického úřadu v Brně opatřilo výplatní stroj POSTALIA - JUNIOR ( tento stroj vyrábělo Polsko v západoněmecké licenci firmy Postalia). Stroj byl poruchoýv a nevyhovoval nárokům uživatele. Dalším krokem byl výplatní stroj POSTALIA, který službu plnil lépe než stroj Postalia - Junior.

Změna soustav (Postalia - Junior na Postalia) je další z vývojových skutečností otisků v období Československa v letech 1946 - 1992 (s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku). 

 

Otisk Postalia - Junior

Otisk s datem 20. 8. 84

 

stat 001

 

Otisk Postalia

Otisk s datem 7. 5. 86

Označení doznalo kvalitativních změn (rozepsaná zkratka, upřesnění kompetence).

 

stat 002

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (8) - KANCELÁŘSKÉ STROJE - 3

Uživatel Kancelářské stroje - pobočky mimopražské

Období: 1952 - 1989

Výplatní stroje s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku 

Nyní: pohled na výplatní stroje Kancelářských strojů v pobočkách Jihlava a Brno

JIHLAVA 1

Na začátku tohoto období používala jihlavská pobočka (závod 12 - 09) dva výplatní stroje soustavy FRANCOTYP

První otisk

Stroj získaný v rámci repatriací z Německa po roce 1945, otisky sběratelsky: FR 8 - 0 - 3m (g), denní razítko dvoukruhové s můstky (německý vzor), otisk s datem 19. 1. 1955.

KS Jihlava Brno 001

 

Druhý otisk

Jihlava 1

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8- 0 - 4m, s PSČ v označení, nikoliv v denním razítku, denní razítko dvoukruhové s můstky (můstky postupně mizející), otisk s datem 6. 3. 1975 (vročení vyměněno, nyní vyšší číslice), československé číslice, pravděpodobně stroj použitý za 1. republiky

JIH 001 

 

Brno 1

Výplatní otisky ze stroje FRANCOTYP

Pobočka v Brně nejdříve používala k vyplácení své korespondence výpatní stroje Francotyp

PRVNÍ OTISK

FR 8h  4m, "tancující hvězdička ve výplatní hodnotě" , denní razítko dvoukruhové s můstky, datum otisku 24. 11. 1962, slabé můstky

KS Jihlava Brno 001

 

DRUHÝ OTISK

výplatní stroj Francotyp s otiskem sběratelsky FR 8 - 0 - 4m, otisk s datem 25. 8. 1972 (tečky za číslicemi data ve denním razítku, které dvoukruhové se slabými  můstky), příležitostné označení (10. výročí existence uživatele)

KS Jihlava Brno 002 

 

TŘETÍ OTISK

výplatní tsroj Francotyp, otisky sběratelsky FR 8 - 0 - 4m, denní razítko dvoukruhové se silnými můstky, s PSČ, v dolním mezikruží denního razítka s rozlišovacím znaménkem "hvězdička", příležitostný výplatní otisk k 25. výročí založení uživatele  - otisk s datem 09. 4. 1976 v předstihu - výročí spadalo do roku 1977. Číslice v denním razítku s tečkami. 

 

KS Jihlava Brno 005

Otisk 1. dne tohoto otisku  (R), datum 27. 12. 1975, návrh a realizace otisku  v předstihu. V roce 1975 pravděpodobně poštovně nepoužit.  Otisk otištěn na propagační lístek se stroji Postalia. Poslední otisk ze  soustavy Francotyp u tohoto uživatele. Ukončena existence tohoto otisku 21. 1. 1976 (první den použitá stroje Postalia s označení k 25. výročí):? 

 

KS Jihlava Brno 007

 

Výplatní otisky ze strojů POSTALIA

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dene použití 21. 1. 1976, příležitostný výplatní otisk k 25. výročí, pokud otisk 1. dne, pak R, desetinná tečka ve výplatní hodnotě, nízké číslice data (i u dalších dvou otisků)

KS Jihlava Brno 008

DRUHÝ OTISK

otisk identický s prvním otiskem s výjimkou chybějící desetinné tečky ve výplatní hodnotě, příležitostný otisk "přesluhuje". Zde s datem 17. 11. 1980 v roce 28. výročí existence.

 

KS Jihlava Brno 010

 

TŘETÍ OTISK

změna označení, otisk s datem 21. 1. 1986

KS Jihlava Brno 012

 

Druhý stroj Postalia

ČTVRTÝ OTISK

vyšší číslice data denního razítka, bez PSČ, bez rozlišovacího znaménka, silná "nula" ve výplatní hodnotě, otisk s datem 8. 5. 1980

 

KS Jihlava Brno 009

 

PÁTÝ OTISK

vyšší číslice data, změna označení (též změna právní podstaty uživatele) , otisk s datem 7. 3. 1984

 

KS Jihlava Brno 011

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

PROTEKTORÁT ČM SBĚRATELSKY

Výplatní otisky Protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945

 

Odstranění českých názvu pošt z výplatního razítka otisku – nové poznatky

Sběratelská obec výplatních otisků a odborná veřejnost se více méně obeznámila za několik posledních let s problematikou výplatních otisků Protektorátu Čech a Moravy v letech 1939 – 1945. Hodně k tomu přispěly obsáhlé práce: Katalog výplatních otisků Protektorátu Čech a Morava dr. Miroslava Boušky (I. díl – mimopražští uživatelé a II. Díl – pražští uživatelé, vydáno samonákladem v tištěné formě Praha 1977 a elektronický Katalog Československo – Protektorát Čechy a Morava 1939 – 1945, který poskytli k zavěšení na klubovém webu www.kf0015.cz autoři Roberto Di Casola a Ivan Leiš (barevná verze v aktualizované formě, Radonice – Lugano 2015). K objasnění této problematiky pomáhá i web Ivana Leiše www.historiapostalis-etc.cz.

Archivní badatelství a rozšiřování specializovaných a studijních sbírek objasnilo řadu otazníků. Jednou velkou zajímavostí plnou záhad bylo i odstranění českých názvů pošt z denního razítka v oblastech, kde byl převažující vliv německého obyvatelstva. Jsou známy otisky z Brna (dost masivní a použití úprava z let 1943 - 1945) a Olomouce. Všeobecně se vědělo, že k těmto změnám docházelo v těchto lokalitách v roce 1943, 1944 a 1945. Při zpracování Katalogu s přítelem Di Casolou jsme objevili datum dosti rané – několik otisků vyplácelo zásilky bez českého údaje v Brně již v květnu 1943 – otisk Všeobecné pojišťovny v Brně s datem 4. 5. 1943.

V mé sbírce existuje však otisk s jedním z dřívějších hraničních dat – není z bRna, ale z Olomouce. Uživatelem je firma Sigmund (dohlédací pošta OLOMOUC 2) a otisk je datován 12. 11. 1942. Tento otisk je zatím jedním z prvních s denním razítkem pouze s německým názvem OLMÜTZ 2. Toto je jeden z nových poznatků.

Zapadlou informací bylo odpilování českého názvu VYŠKOV a ponechání německého názvu WISCHAU u dvou otisků z tohoto města z let 1944 a 1945 (uživatelé F. Kusák a firma Rostex).

K těmto třem lokalitám dnes připojuji i další tohoto druhu. Sbírka odkryla i další otisk s dohlédací poštou IGLAU 1, kde chybí český název JIHLAVA 1. V roce 1942 a 1943 byl český název v denním razítku přítomen, v pozdějších letech nikoliv. Otisk s opilovaným datem je z 5. 2. 1945, ale zcela jistě vznikl jistě o mnoho měsíců dříve. I toto je nový poznatek.

Oba nové poznatky jsou zařazeny do Katalogu R. Di Casoly a I. Leiše. O překvapení není nouze.

Odstraněním českého názvu u některých lokalit, což nebyl celoplošný krok, vytvořil nový vzor a podtyp výplatního otisků z období Protektorátu.

Za připomenutí stojí uvést přehled a shrnutí vývoje vzorů protektorátních otisků.

Vstupem německých okupačních vojsk na československé území 15. 3. 19339 a oficiálním vznikem nového státního celku – Protektorátu ČM, přestal oficiálně a úředně existovat

otisk československého vzoru. Nikoliv však v reálném poštovním provozu. Jen dostal nové sběratelské jméno – předběžný protektorátní otisk československého vzoru. Trval 188 dní až do úředního výnosu dne 19. 9. 1939.

Od tohoto dne se nařizovala úřední a oficiální změna výplatního razítka – místo názvu Československo se začal ve výplatních otiscích používat dvojjazyčný název BÖHMEN UND MÄHREN...ČECHY A MORAVA. Tvar výplatního razítka – větrná růžice alias motýlek zůstal zachován, Aspoň náznak kontinuity s 1. republikou byl veřejnosti na očích.

Toto označení se ve výplatních otiscích začalo objevovat postupně. Vznikl další podtyp výplatního otisku a zatím neúplného poněmčeného vzoru. Zásah a dosah to byl celoplošný.

K dalšímu poněmčení došlo dne 5. 12. 1939, kdy vyšel úřední výnos o změně denního razítka – nařizovalo se změnit existující názvy na německo – český název dohlédací pošty.

I zde to byl zásah celoplošný. Vznikl úplný poněmčený vzor protektorátního výplatního otisku.

Dne 20. 1. 1941 došlo k dalšímu nařízení. Poštovní správa vyslyšela volání některých uživatelů po otiscích vyplácející novinové zásilky v úřední modré barvě. Stalo se. Opět rozhodnutí celoplošné. Týkalo se jen barvy, vzhled otisků se neměnil.

Čtvrtou změnou byl poštovní (a možná i protektorátní) souhlas s odstraněním českých názvů pošt v lokalitách Brno, Olomouc., Jihlava a Vyškov, kde byl značný německý vliv. Otázkou zůstává, zda to bylo rozhodnutí lokální či jednotné s uvedením těchto vybraných lokalit nebo rozhodnutí lokální (regionální). Rozhodně to nebylo rozhodnutí celoplošné. Tím se vracím k poznámkám a novým objevům na začátek tohoto článku.

Přesto bych rád zmínil ještě jeden otisk a jedno hraniční datum – a to 5. 5. 1945, ten den v budově Československého radiožurnálu (tehdy existujícího pod jiným názvem) na Vinohradech vznikl další vzor výplatního otisku . Došlo k zasazení názvu Československo do výplatního razítka a českého názvu pošty do denního razítka (psal jsem o něm na tento web před časem). Jednalo se o předběžný obnovený československý výplatní otisk

značné hodnoty. (předběžnost trvala čtyři dny do podepsání kapitulace a ukončení Protektorátu ČM dne 8. 5. 1945).

Období šesti let Protektorátu ČM bylo ze sběratelského hlediska velmi zajímavou periodou v poštovní historii Československa, i když plnou společenského zmaru a smutku a lidských tragédií.

 

Tento příspěvek jsme zavěsil v době, kdy zveřejňuji badatelské a odborné poznatky ze sbírky výplatních otisků Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945 na tomto webu.

 

Ukázka nově objeveného  jihlavského otisku uživatele TEXTILIA ( po změně denního razítka, kdy byl odstraněn český název dohlédací pošty). Datum 5. 2. 1945.

V dolní části listu je výplatní otisk Všeobecné pojišťovny v Brně ještě z dvojjazyčným názvem dohlédací pošty BRÜNN 1/BRNO 1 s datem 22. 5. 1940, kdy v denním razítku byl ještě dvojjazyčný název pošty. I u tohoto otisku později došlo k odstranění českého názvu. Sbírka prozradila dtaum 4. 5. 1943, datum mohlo být i dřívější. O tomto otisku budu psát v právě vycházejícím seriálu o zkratkách a iniciálách  mimopražských uživatelů (viz).

 

Iglau 001

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS