HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 22 červen 2021

DOZRÁL ČAS (4)

Po několika dnech pokračuji v úvahách na téma "oceňování ahodnocení výplatních otisků, celistvostí s výplatními otisky". K tomuto tmatu existuje ve fndu čs. a české filatelistické literatury jen několik útržkovitých glos, námětů, pokynů, závěrů. Neexistuje však hodnocení v katalozích (až na výjimky) a sběratelé jsou odkázáni na zahraniční katalogy (např. americký) a bohužel jen na aukční cenové záznamy (nabídkové a výsledkové listy). Dnes přiblížím zájemci to, co se psalo v 90. letech minulého století. V úvahách pokračuji, nebo´t je považuji za důležité pro tento obor poštovní historie, a a zejména pro sběratele, jejich orientaci a ochranu.Na úvad konstatuji, kdeže ty loňské sněhy jsou a otisky byly v oblasti haléřů, případně jediná námaha byla sjednat si výběr košů na papíry, a to zdarma.....

V 90. letech vyšly dvě pozoruhodné a hodnotné publikace, u jejichž zrodu stál přítel Miroslav Bouška, jeden z hlavních hybatelů tohoto oboru u nás v 70. a 80. letech. Nová doba umožnila vydat jednak publikaci Katalog výplatních otisků "Sudet" 1948 - 1945 (při její tvorbě pomáhali ing. Luděk Janů a ing. Vladimír Feldmann),  vydána v roce 1994, jednak dvoudílná publikace Katalog výplatních otisků Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945, I. díl Mimopražští uživatelé, II. díl Mimopražští uživatelé, vydáno v roce 1977.

Publikace otisků ze zabraných území zatím není překonána.

Po této publikaci sběratelé dostali publikaci nikoliv věcnou, ale typologickou, a to elektronicky autorů Roberta Di Casoly a Ivana Leiše. Protektorátní otisky byly doplněny, zbarveny do červena a do modra a vydány souběžně elektronicky Robertem Di Casolou a Ivanem Leišem v roce 2015 v Luganu a Praze. Katalogy který má tři svazky  - Volume 4, 5, 6 (Praha, Praha 1, mimopražští uživatelé) je k mání na www.kf0015.cz.

Tištěné katalogy dr. Miroslava Boušky jsou vyprodány. Elektronické lze najít na klubovém webu www.kf0015.cz v kategorii Specializované obory - Literatura specializovaných oborů jako dar oboru autorů Klubu filtelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00 - 15. Sudetský katalog je též na www.historiapostalis-etc.cz, osobním webu I. Leiše.

Změna poměrů umožnila toto vydání, před rokem 1992 věc nemožná. S M. Bouškou jsme se snažili přesvědčit vedení SČSF a nadřízenou Národní frontu, ale marně. S touto vaničkou se vylilo i naše další dítě - Monografie čs. výplatního otisku 1926 - 1992, kterou jsme zamýšleli vypracovat a která byla nejdříve schválena publikační komisí, ale později zamítnuta vedením SČSF. 

Dnes se zastavím u prvně zmíněné publikace dr. M. Boušky o otiscích ze zabraných územích. Autor věnoval problematice "Obecných zásad hodnocení celistvostí s výplatními otisku) kapitolu 7 (strana 11 a 12 úvodu).

HLAVNÍ ZÁSADY

"Při hodonocení celistvostí s výplatními otisky tohoto období (1938 - 1945) - poizn. autora) můžeme přijmout zásday týkající se i ostatních poštovně - historických materiálů." napsal M. Bouška v první větě.

Dále v tomto exposé zdůraznil, že:

- plnohodnotné jsou pouze celistvosti. Výstřižky mají dokumentační hodnotu, které tvoří desetinu ceny otisku na celistvosti.  Dále dodává jednu zajímavou věc: pokud se vyskytne jen adresní strana celistvosti, což bylo běžné, tak "pokud má potřebné náležitosti odpovídající druhu zásilky, může být hodnocení do jedné třetiny hodnoty celistvosti s otiskem" ( dodávám v úplné formě),

- "... je nutno vycházet z četnosti výskytu...Ta je dána délkou užívání, množství denní korespondence, typem adresátů a politicko - společenskými  podmínkami ovlivňující jejich zachování". Dodávám, že je tu ještě jeden faktor, většina korespondence šla do Německa, do Protektorátu omezeně. Hodně celistvostí skončilo na německém území a v současnosti se i prodávají, aled za jiných cenových relací než u nás.

-  "...řada otisků, které byly zasílány úřadům a subjektům do 3. říše byly nám utajeny". Porto jsme v intenzivním styku s Badatelskou skupoinou německých sběratelů výplatních otisků a snažíme se oba fondy spojit, zatím vytváříme a shromažďujeme klaudy otisků. Snažíme se sladit metody katalogizace a oceňování, což se ukazuje, že je věc více než složitá.

Autor dále zdůraznil, že celistvosti mohou nést vedle otisků i další sběratelsky a historicky (!) další cenné znaky - jako poštovní razítka a nálepky, ruční poznámky, cenzurní značky a razítka, ale i firemní potisk a nátisk. Dodávám, že tyto znaky cenu celistvosti s otiskem jen zvyšují.

KVALITA A ÚPLNOST otisků

Autor na toto téma píše, že:

- "otisky nekvalitně otištěné, velmi slabé nebo rozmazané ...... by měly sloužit jen jako materiál dokumentační  se všemi dopady na jejich ohodnocení",

-  byly válečné poměry, což je nutno vzít v úvahu, byl nedostatek papíru, barev do výplatních otisků a součastek na jejich opravy, takže nezapůsobil jen lidský faktor, ale i objektivní podmínky

obecného nedostatku,

- ocenění dále zvyšují doporučené, spěšnostní příplatek, různé méně obvyklé tarify, přídavná razítka (jako oprava data podání), přáchozí razítko, doplnění frankatury známkami apod.,

- je třeba při hodnocení posudit i období, kdy celistvosti vznikaly. Jako výjimečně zajímavé a cenné je období konce roku 1938 a období po á. květnu 1945. Často se jedná o aukční kusy.

Dále se autor vysjadřuje ke konkrétním případům, které se vymykají běžnému použití otisků.

Jedná se např. o nulové otisky použité jako zenhodnocovaní denní razítko,  otisky s hodnotu v haléřích, kdy již došlo k výměně výplatního proužku českoclovenského za říšský anebo naopak. Použití hodnoty v německých fenicích je po 8. 5. 1945 relativně časté.

 

ČETNOST CELISTVOSTÍ

Katalogové záznamy mají jako své podklady často je jeden, jediný kus či exemplář. Toto konstatování nemusí být pravda, jde jen o celistvosti, které byly zachyceny na protektorátním území, ne všeširokém  německém měřítku. Ke korekci tohoto obrázku určitě přispěje scelení českých a německých  pokladů při zpracování společného katalogu. Četnost na německé straně je možná rozhodující.

Autoři tohoto Katalogu i tentokrát upustili od bodového hodnocení. V záznamech uvádějí jn otisky s relativně velkou četností.

 

ZAHRANIČNÍ POHLED

Německé zdroje

Přece jen je nutno vycházet z nějakých základů. Ty nám poskytují především a zatím  převážně německé zdroje. Jednak obecně ty, které se týkají obecně říšských otisků, jednak ty, které postihují i ostiky ze zabraného území (byly součástí Říše, tak sem patří).

K cenovým relacím promlouvají konkrétně autoří Heiner Dürst a Gerd Eich ve svých Katalozích, které vydala FG Post- und Absenderfreistempel, Arge der BDPh v roce 1980 a 1996.

Najdeme tam např. na straně 112 (publikace z roku 1996) cenové záznamy dvou cenných otisků. Jedná se o typ E - 6B z roku 1938 mající upravené československé výplatní razítko ve tvaru motýlka.

 

VARNSDORFSKÝ OTISK

(začerněné české názvy větrná růžice a český název pošty v denním razítku)

Uživatel Kunert, v otisku označení Grösste Strumpffabriken Europas, jediný známý otisk v Ćesku a v Německu s datem 14. 10. 1938, německy typ E - 6 Ba, česky podtyp FR 8h - 4m (ov) - 1k

Německý katalog oceňuje tento otisk na celistvosti 90 eury (záznam 1996)

 

CHOMUTOVSKÝ OTISK

(vysekané české názvy z výplatního a denního razítka)

Uživale Mannesmann, v otisku logo MW pod výplatním razítkem, jediný známý otisk v Česku i v Německu s datem 7. 1. 1939, německy typ E - 6 Bb, čsky FR 6h - 4m (ov) 1k

Německý katalog oceňuje tento otisk na celistvosti 75 eury (záznam 1996).

 

Zmíněné katalogy dále popisují i vzory otisku, které byly platné na zabraných územích a vyslovuje se k nim i cenově (v zásadě dva vzory výplatního razítka - orlice s nápisem Deutsche Reischspost u Francotypu, typ E -8 a orlice s nápisem Deutsche Reischspost u Postalie - typ E - 15).

 

Příklady celistvostí s otisky na zabraných územích Sudet (říšského vzoru na místě výplatního razítka, některé vykazují i aplikované dvoukruhové denní razítko s můstky a do té doby v Československu nepřípustné gotické číslice).

 

sud 001

 

sud 002

 

SUD 009

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 13. - kosočtverec s hlavou koně, v popředí písmeno "V"

Č 3

Kresba: kosočtverec se šrafováním a hlavou koně (valacha), v popředí zkratka prvního písmeno příjmení majitele Valach) - mezi denním a výplatním otiskem

Poznámka: Toto  označení (pravděpodoobně logo firmy) se zachovalo ve výplatním stroji ještě během 50. a 60. let v nezměněnéhm vzhledu, i když subjekt vlastnicky změněn a  formálně přejmenován

Uživatel: E. Valach, továrna na reklamní kalendáře, knihařské a ozdobnické zboží

Činnost: výroba kalendářů

Sídlo: Ječná ulice 12 , Praha

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky Fr 8 h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 4

Otisk s datem 16. 12. 1947

valach 001

Pro ilustraci obrázek z dřívějšího příspěvku o otiscích Protektorátu:

Stroj byl zakoupen během Protketorátu (rok 1944?).

Valach 001

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (85) - ODCHODY (SANA, ŘÍHA, Spolek pro chemickou a hutní výrobu), PŘÍCHODY (NOVÝ BYT, sPOJENÉ TOVÁRNY NA BARVY A LAKY)

ODCHODY A PŘÍCHODY

Zajímavým obdobím v historii čs. výplatních otisků je období let 1945 - 1948, kdy nastaly velké změny. Zestátnění a znárodnění přineslo dalekosáhlou přeměnu ve vlastnictví. Tím se tyto změny přenesly a objevily i ve výplatních otiscích. Dřívější soukromé firmy přestaly existovat, nastala éra "národních podniků". Došlo k několika případům. Některé otisky se nezměnily a zůstaly stejné po určitou dobu, i když původní majitel už neexistoval případně vykonával různé funkce v rámci "svého", byl zbaven své řídící a vlastnické funkce či nastala jiná okolnost (emigrace, odchody do ústraní ze zabavených objektů, sebevraždy apod.). Výplatní otisky už jen dosvědčovaly, že něco existovalo. To byly "odchody". Pak nastala éra "příchodů". Příchodů nových subjektů, buď přejmenovaných anebo úplně nově zřízených.

ODCHODY (několik příkladů)

Otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku

 

Otisk uživatele Sana, nově n.p., původně a. s., továrna na margarin a poživatiny, otisk s datem 12. 7. 1948 - stroj uživatel vlastnil od roku 1928 (za 1. republiky)

Otisk uživatele Říha, dříve J. Stein, prodej losů, otisk s datem 9. 4. 1948 - stroj uživatel vlastnil od roku 1939 (za Protektorátu)

Otisk uživatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, otisk s datem 27. 4. 1948 -stroj uživatel vlastnil od dubna 1938 (zachycený otisk)

 

odchody 001

 

odchody 002

 

odchody 003

 

PŘÍCHODY

 

Uživatel Sklo a Porcelán, národní podnik obchodní, otisk využíval i n.p. nový byt, krajská správa Praha, otisk s datem 29. 11. 1951

Uživatel Spojené továrny na barvy a laky n.p. Praha, otisk s datem 12. 7. 1951

 

odchody 004

 

odchody 005       odchody 006

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ STROJE A PROPAGACE

 

Výplatní stroje a propagace

Je jen málo komerčních  uživatelů výplatních strojů v nové, moderní době, kteří využili výplatní stroje a jejich otisky k propagaci své činnosti či svých výrobků. Po roce 1946 se dají psočítat na prstech jedné ruky, pokud nevezmeme v úvahu účelovou propagaci poštovnách služeb.- Ta byla o něco větší.

Uživatelé pokládali výplatní stroje a jejich otisky jako prostředek k rychejšímu a racionálnějšímu vyplácení své korespondence. Prorpagační účel strojů při vynaložení dodatečných finančních prostředků jako by neexistoval.  Nakonec vše bylo řízeno z centra, vše bylo dané, propagace nebyla při neexistenci konkurence ani potřeba. Nikdo propagaci neřešil.

Klasické období, kdy soukromí uživatelé se o svou propagaci museli starat, skončilo. Začala nová doba.

Našly se výjimky. Dvě z nic htreprodukuji.

Výplatní otisk Spořitelny pražské propagovala ve 40. letech "dvouletku spořivých, dvouletku každého z nás". Jednalo se spíše o politické heslo, i když nepřímo vybízelo ke spoření prostřednictvím spořitelen. Nakonec i tento subjekt byl znárodněn. Otisk s datem 4. 7. 1947

Výplatní otisk n.p. Turista, cestovní kanceláře vybídl vyrytým heslem k "pěstování organisované turistiky - poznání krásy země, kterou budujeme". Toto heslo bylo sice budovatelské v rámci nadšení prvních let socialismu, lae už v 60. letech začínala pomalu jkási konkurence, aspoň v sektoru cestovních kanceláří a bylo třeba přitáhnout pozornost ke zvýšení hospodářské činnosti ....

 

 

 

propagace 001    propagace 002

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (62)

Další cíl cesty: ve státě New Hampshire - White Mountains (Bílé hory) a v jejich středu Mount Washington, legendární hora vysoká 1917 m, nejvyšší vrcholek Nové Anglie s velmi drsným klimatem a zajímavou historií: 1642 první výstup Darbyho Fielda, 1852 postavena turistická chata, 1868 zprovozněna ozubená dráha, 1899 na vrcholek vyjelo první auto.

Větší legendou je však část města Carroll nazývana Bretton - Woods. Konference, která se konala v tomto místě (Hotel Mount Washington postavený v letech 1900 - 1902 a otevřený 28. 7. 1982 ve tvaru "Y" podnikatelem Josephem Stickneyem, obchodníkem s uhlím, od roku 1986 Národní historická památka Ameriky) proslavila v roce 1944 devatenáctinní konference vstoupivší do historie jako Brettonwoodská měnová konference, která zřídila Světovou banku a Mezinárodní měnový fond a položila základy  světové měnové stability.  Zřízením Brettonwoodského peněžního systému se položily základy světové měnové a finanční ekonomiky. Konference umožnila regulaci měnové systému od roku 1944 až do jeho zániku v roce 1971. V tomto roce skončil systém pevných kurzů s povolenou fluktuací do jednoho procenta okolo pari hodnoty v USD. Na tomto systému se  se shodlo 45 zemí světa. Systém začal fungovat v srpnu roku 1945. Americké Bílé hory a malé místo Bretton-Woods byly svědky významného rozhodnutí na světové úrovni.

Okolí Bretton Woods poskytuje návštěvu i dalších turistických atrakcí, turistických výletů a výstupů.  Za prohlídku tsojí i renovovaná osobní železniční stanice Crawfford Watch DEpot, též nazývána jako Marie Central Passenger Railway Station. Ta umožňovala komfortní přístup do přírody, zejména k ledovcové soutěsce. Železniční stanice, jíž dominuje osmiboká věž, byla postavena v roce 1875.

Další zajímavou turistou atrakcí je krytý most nazývaný jako Honeymoon bridge - Líbánkový most (Most č. 51) přes řeku Ellis u Jakcsonu, postavený v roce 1876 a v roce 1899 dokonce osvětlený elektricky. Jméno pochází od líbání milenců pod mostem, který jim přináší štěstí. Konstrukce je provedena systémem vazníku Paddleford. Podobných mostů ve státě New Hampshire je více (20).

Horský rezort Bretton Woods mne "přivítal" mlhou a deštěm, hotel Mount Washington byl skryt pod tímto hávem, vrcholek Mount Washington vidět vůbec nebyl.

 

bertton 003     bertton 004    bertton 001    bertton 002     bertton 005     bretton 001     bretton 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS