HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - květen 2021

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (21)

Výplatní otisky některých subjektú z období 3. republiky jsou více než zajímavé. Dosvědčují jednak změny v poštovním provozu, dále zásahy a změny výplatních otisků z důvodů nařízení poštovní správy, jakož i záhady v označení uživatele, které jsou do dnešních dnů nevysvětlené.

Jedním z takových subjektů je uživatele Eletrotechnické závody Křižík, který používal výplatní stroje k vyplácení svých zásilek v Praze (Smíchov), ale i ve svých továrnách v Podmoklech.

Znárodnění

Ihned po osvobození 8. 5. 1°945 došlo v několika případech ke znárodnění výplatního otisku. Vznikl předběžný československý otisk. Znárodnění se dělo odpilováním německých názvů či názvů zaniklého Protektorátu ČM, ale ojediněle i začerveněním německých názvů v denním a výplatním razítku. Pokud otisk měl německý text v označení, tak ,mnohdy i tam.

Firma Křižík dne 25. 5. 1945 vyplatila zásilku protekorátním otiskem s tím, že že podatelna začervenila německý název PRAG (číslo nechala viditelné) v denním razítku. I výplatní razítko ajeho německý název Böhmen und Mähren bylo začerveněno. Jedná se o velmi vzácný (aukční) artefakt stupně RR.

 

K 001

 

PODMOKELSKÁ ZÁHADA

Firma Křižík používala ve svém podmokelském provozu též výplatní troje k vyplácení zásilek. Ve 40. letech tam byly hned dva - FR8 - 0 - 4m s oválnými výplatními číslicemi a FR 8 - 0 - 3m s gotickými výplatními číslicemi. nevysvětleny zůtávají symboly " L" a "G" pod logy mezi denním a výplatním razítkem. Písmena značí odlišné provozy, ale co znamenaly? 

Celistvosti byly vyplaceny a odeslány 27. 2. 1946 a 22. 3. 1946.

 

K 004

 

PŘEMĚNA VÝPLATNÍHO RAZÍTKA

Třetí zajímavostí uživatele Křižík a jeho pražského otisku je přeměna výplatního razítka u větrné růžice na zoubkovaný obdélník (změna nařízena Ministerstvem pošt koncem roku 1946). 

První celistvost je s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice. Datum 2. 6. 1945. Otisk definitivní československý (srovnej s první poznámkou a otištěným otiskem). Otisk si stojí v hodnové stupnici pod písmenem R. Výměna se uskutečnila během jednoho měsíce od osvobození.

K 002

Hodnota předchozího otisku se zvyšuje doložením otisku, který následoval po období jeho výplatní funkce a činnosti. nastala změna výplatního razítka. Otisk vyplácel zoubkovaným obdélníkem, jak o tom svědčí celistvost s otiskem datovaným 29. 1. 1948, tedy ještě v období 3. republiky. Kruh se uzavřel. Navíc celistvost nátiskem a použitím gumových razítek dosvědčuje změnu společenského řádu - vznikly národní podniky. Období soukromého hospodaření skončilo.

K 003 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3) 18. - J. D. St. pod obrazcem

Č 3

Zkratky názvu firmy J. D. St.  -  jména a příjmení zakladatele firmy J. = Johann D. = Dacid St. = Starck v obrazci znázorňující msymbolicky náplň firmy (doly)

Subjekt: Spolek pro chemickou a hutní závody, dříve Dolovací a průmyslové závodyJ. D. Starck

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m - 2Km

Dohlédací pošta: PRAHA 27

Otisk s datem 9. 11. 1947

(omlouvám se za špatnou kvalitu otisku)

Strack 001

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (58) - OMNIPOL

Dnešní letmý pohled patří podniku zahraničního obchodu OMNIPOL z Prahy. Podnik pod tímto názvem byl založen Škodovými závody v Plzni v roce 1934 jako podnik zabývající se zvláštními druhy obchodních transakcí (forma bártrových obchodů). Podnik měl za úkol podporovat vývoh výrobků své matky. Vlivem mezinárorndí situace byla činnost utlumována. K oživení došlo za jiných podmínek koncem čtyřicátých let a zejména v letech padesátých.  Komoditní náplní tohoto usbjekzu byl nákup a prodej komodit pro letecký průmysl. obchod loveckými a sportovními zbraněmi včetně střeliva k nim a později obchod vojenským materiálem. V roce 1959 byl vytvořen podnik zahraničního obchodu Omnipol. V současnosti soukromý subjekt. Další detaily z historie na www.omnipol.cz.

 

K vyplácení korespondence používal subjekt od 40. let výplatní stroje. nejprve výplatní stroj Francotyp ( pravděpdobně získaný v rámci reparací ze zaraných územíú. Sběratelsky otisk s označením FR 6 - 0 - 5m (g) - 1K).

Zachycené otisky s datem - 30. 6. 1949 - 2. 6. 1949 - 

XXA OMNIPOL FR6

 

V sedmdesátých letech Omnipol používal výplatní stroj Postalia.

Otisk 1. dne 24. 3. 1970 (R) - horní celistvost

Otisk s datem 3. 11. 1975, na poštou prošlé celistvost - dolní celistvost

 

Omnipol 004

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (31)

Opuštím Cedar Rapids po dánici 380 směrem na sever, projíždím městem Waterloo a po třiašedesátce míjím New Hamoton. Po okrskách vjíždím do obce Spillville, která má podle sčítání z roku 2000 jen 386 obyvatel, ale významem je to jedno z nejslavnějších míst v USA, ne-li na světě. Spillville leží západně od měst Calmar a Decirah ve státě Iowa. Dvoříko Memorial highway mne doveze do malé obce velké svým významem.

Obec proslula nejen českou stopou, ale zejmena tím, že zde strávil letní prázdniny slavný hudební skladatel Antonín Dvořák s rodinou v roce 1893. Inspoirován místem a pobytem u Krocaního potoka zde složil Smyčcový jvartet FDur "Americký" a pravděpodobně i "Novosvětskou". V té době byl ředitelem Newyorské konzervatoře a zde trávil u rodiny učitele kovaříka letní prázdniny. 

Jaká byla historie tohoto místa, který proslavil Antonín Dvořák?

Obec Spillville se v průběhu let stala významným kukturním a hudebním centrem.. Proslula českým řivlem. usídlila se zde řada českých a moravských přistěhovalců. Mstem protélá Krocaní potok a Český potok.

1849 V místě se usídlil první přistěhovalec Charles Korek

1850 Bavor Joseph Spiellman zde našel své působiště

1854 První čeští osídlenci zde začali svůj život v Americe - Bouska, Payer, Mikesh, Novak, Kubesh byli jedni z prvních. K nim se připojili čtyři Švýcaři. Muži stavěli železnici, ženy pracovaly na polích.

1860 Česká komunita postavila kostel sv. Václava (nejstarší římsko český katolický kostel  v USA)

1870 Postavena škola

1876 Zakoupeny varhany, o několik později na ně preluduje Antonín Dvořák

1893 Antonín Dvořák zde tráví letní prázdniny.

 

dvorak 003     dvorak 001     dvorak 002      dvorak 004    dvorak 005      dvorak 006     dvorak 007

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (21)

Období 3. republiky (1945 - 1948) bylo obdobím velkých změn. Hlavní změnou bylo zestátnění a znárodnění. Dotýkalo se též průmyslových podniků. Jedním z nich byla i firma A. Schram, která vstupovala do období získané svobody jako A. Schramm, chemické továrny a záhy se stala národním podnikem pod hlavičkou Sythesia.Tyto změny výrazně dokumentují výplatní otisky.

Cesta od soukromého podniku až ke znárodněnému byla však více než trnitá s neznámými dopady.

1902  Projekt A. Schrama na výrobu kyseliny sírové a superfosfátů, druhý chemický zívod v Lovosicích (první T. Gröger)

1903 Vznik firmy a provozů A. Schram s nepřetržitou výrobou mezi léty 1903 - 1945

1923 Vzniká Česká továrna na umělé hedvábí

1945 - 1947 Na firmu A. Schram uvalena národní správa, firma spadá pod Synthesii Pardubice

1947 - 1949  Pod Spolkem na chemickou a hutní výrobu

1950 Součástí Továrny na strojená hnojiva Lovosice

1951 Sloučení původních konkurenčních firem T. Gröger a a A. Schram

1951 - 1958 Severočeské chemické závody Lovosice

1958 - 2010 Další organizační  změny, po roce 1989 privatizace

Současnost pod koncernem Agrofert Holding A. S.

 

Výplatní stroj Francotyp

Otisk s datem 7. 9. 1945 (otisk 1. dne - R)

 

Schram 001

nedávný objev ILE (anulát - otisk 1. dne - R), zařadit do Katalogu Bouška - Leiš (1983)  a Katalogu Di Casola - Leiš (2015)

 

Synthesia, cehmické závody národní podnik dříve A. Schram Praha

Otisk s datem 24. 12. 1946

 

Schram 002

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3):17. - CHEMISOLO

Č3

Zkratková složenina: Spojené stručné označení pro dlouhý název CHEMISOLO (mezi denním a výplatním razítkem). Použity dvě slova - CHEMI pro chemický (hlavní náplň činnosti tohoto uživatele), druhá část má pravděpodobně poloreklamní účel - SOLO = jediný, jedinečný (v mnoha ohledech tento subjekt vyráběl výrobky, jejichž výroba byla dříve v celém Rakousku - Uhersku a později v Československu vyjímečná). Toto spojení vzniklo již v době Protektorátu a uchovalo se i pro dibu krátce po roce 1945. V dalších letech se uživatel vrátil k původnímu dlouhému názvu.

Krátce z historie: Subjekt založen v roce 1856, 1. název, který byl používán až do vzniku Československa zněl Österreichischer Verein für chemische und metallurgische Production. V češtině Rakouský spolek pro chemickou a metalurgickou výrobu. Byl prvním největším průmyslovým podnikem v Rakousku - Uhersku a navštívil jej i císař František Josef I na počátku 20. století. Sídlo a provozy byly umístěny do Ústí nad Labem zejména z těchto důvodů: splavné Labe, vodní zdroj a levná doprava, blízká železnice, dostupné suroviny, bezcelní dovoz soli, v okolí rozvinutý průmysl a výborná síť odběratelů a levná pracovní síla. U zrodu stál chemik Christian Gustav Clemm, kníže Johann Adolf Schwarzenberg, kníže Max Egon Fürstenberg, hrabě Otto Chotek a celá řada podnikatelů z rodu Riese-Stallberg, Haber, von Schoeller a dalších. Na začátku byla výroba sody. Provozy a firma znárodněny 22. 10. 1945 prezidentskými dekrety. Subjekt v dnešní době existuje pod názvem Spolchemie. Další detaily viz www.usti-nad-labem.cz.

Subjekt používal výplatní stroj již za 1. a 2. republiky a po dobu Protektorátu. Jak v Praze, tak i v Ústí nad Labem.

Během 3. republiky měl dvě podoby - viz níže. výplatní otisky se dvěma  odlišnými označeními, otisk sběratelsky FR 6H - 4m - 1K

Dohlédací pošta pražského otisku: PRAHA 1.

 

CHEMISOLO

Otisk s datem 28. 5. 1945

chemisolo 001

 

Spolek/ pro chemickou/a hutní výrobu/národní podnik,/v Praze

Otisk s datem 11. 6. 1947

hraniční data: - 11. 6. 1947 - 31. 12. 1947 -

 

chemisolo 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS