HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 26 listopad 2019

CELISTVOSTI V RARITY PŘETVOŘENÉ (32)

I v oboru výplatních otisků se vyskytují období, které jsou velmi zajímavá a neobvyklá. A to z různých důvodů - politických, společenských, ekonomických. kulturních, mimořádných. Jedním z takových období byla doba od 1. 3. do 18. 6. 1953, období československé měnové reformy. Zde hrály roli ekonomické důvody.Měnová reforma se dotkla  i poštovních služeb. Sběrateli jsou hledané celistvosti se známkami, ale i celistvosti s výplatními otisky a centrem pozornosti byly hodnoty výplatného  a nosiče výplatného - používaly se staré známky, po  vyčerpání jejich zásob se platilo v hotovosti, ke slovu se dostaly i výplatní stroje a jejich otisky.Zachované doklady z období několika dnů jsou hledané a a atraktivní. Stroje orážely zásilky výplatné ve stejném přepočítaím poměru jako u starých známek. Vzápětí se používala nová měna, i po 18. 6. se najdou  vzácně celistvosti se starým výplatným. Toto období patří v životě čs. výplatního otisku k vzácným a zajímavým. Příkladem takové celistvosti je celistvost s výplatním otiskem FR 8 h - 4m (doporučená s hodnotou Kč 80,00) uživatele Středočeský oděvní obchod n. p. z Prahy s datem 17. 7. 1953.

OVS období měnové reformy 1953 001

 

Číst dál...

NA ZAČÁTKU MEZINÁRODNÍ, NA KONCI CELOSTÁTNÍ

Co vše může politická situace, ideologická zaslepenost a vláda jedné strany způsobit.....

 

NA ZAČÁTKU MEZINÁRODNÍ PRAGA 1950, NA KONCI CELOSTÁTNÍ PRAHA 1950

Nedávno mne upoutal jednostránkový článek značky KM s ilustracemi uveřejněný ve Filatelii 1/2017 pod názvem“ VÝSTAVA PRAGA 1950 - Kolik vlastně bylo mezinárodních a světových výstav PRAGA?“. Věřím, že nejen mne a že nastíněná záhada či nejasnost se brzo objasní.

Vzhledem k tomu, že náš klub se aktivně podílel na organizaci této výstavy (Václav Matura byl jmenován předsedou této výstavy a Václav Nebeský stanul v čele mládežnického odboru) a 26 našich členů vystavily na tu dobu „moderní“ kolektivní exponát a obdržely I. cenu v kategorii klubů Revolučního odborového hnutí, rád bych přispěl i já svou troškou do filatelistického mlýna.

Výstava byla na svou dobu úspěšná. Vždyť se o ní zmiňuje arch. Albert Jonáš, její architekt, ve svých „tajných“ pamětech v roce 1972: „ Těžko se dá vzpomenout, kterou výstavu jsem dělal nejradši, ale snad to byla Praga 1950, světová výstava poštovních známek, které jsem dělal tři.“

I Václav Nebeský se o výstavě zmiňuje na výsost pozitivně ve své známé knížce Filatelistovo podzimní rozjímání z roku 1975 v kapitole „Zakládám klub ZMP“ takto : „Významnou událostí bylo jmenování našeho jednatele Václava Matury předsedou celostátní výstavy poštovních známek PRAHA 1950, kde i já měl nemálo příležitost í přiložit ruku k dílu jako vedoucí dorosteneckých záležitostí. Na výstavě se podíleli početní žáci z našich patronátů…“.

Výstava však měla i smutnou tečku pro náš klub. Jak píše Václav Nebeský: „V dubnu 1951 zemřel po akutním zánětu slepého střeva náš nejobětavější pracovník Václav Matura, sotva dokončil práci spojenou s výstavou PRAHA 1950. Tady také končí historie Sportovního klubu zaměstnanců města Prahy…příštího roku přijímá nový název: Závodní klub ROH zaměstnanců hlavního města Prahy – vodárny, odbor filatelie.“

Tolik na úvod. Teď k nejasnostem ohledně této výstavy a jejího názvu pomocí faktů, které mi jsou známy. V naší klubové (Vaňkově) kronice by bylo jistě více informací, ta je však nezvěstná. Takže musím čerpat ze svých archivů a dalších zdrojů. Sestavme si kroniku událostí ze známých a ověřených faktů.

15. 2. 1948 - Časopis českých filatelistů ,orgán Ústředí čs. filatelistických spolků a odborný časopis nejstaršího klubu v ČSR (ročník 3, číslo 5) ve svém otvíráku z pera tajemníka Ústředí Karla Basiky pod názvem „PRAGA 1950“ uveřejňuje rozsáhlou informaci ve svém otvíráku (společně s momentkou z předchozí výstavy PRAGA 1938):

„Mezinárodní výstava poštovních známek v Praze 1950 – ano, bude – tak rozhodl ústřední výbor naší vrcholné filatelistické organizace na své poslední schůzi…Kdo by nevzpomněl velkých a slavných dnů výstavy „Praga 1938“, která doufejme bude mít důstojnou reprísu v roce 1950. Toho dne vzpomene naše země stého výročí vydání prvních poštovních známek u nás, třebaže tehdá ještě rakouských, ale přece jen u nás…“.

 

1948 – 1949 - Začaly přípravné práce na této výstavě, byla získána záštita prezidenta republiky Klementa Gottwalda a byla potvrzena i záštita Mezinárodní filatelistické federace (FIP). Zmiňuje se o ní výše uvedený článek otištěný ve Filatelii. Tato fakta vyplývají i z oficiálního dopisu s datem 19. 12. 1949 otištěného u zmíněného článku. I oficiální výstavní nálepky dle návrhu arch. Alberta Jonáše (rytec J. Goldschmidt), které uvádějí PRAGA 1950,výstavu mezinárodní .Doplňuji, že pravděpodobným autorem výstavního hlavičkové papíru je též Albert Jonáš.

1950 - Je důležité zmínit i jeden důležitý fakt, který zatím nikdo nepřipomněl: původní doba konání výstavy byla stanovena na 20. -29. V.1950, výstava se však konala v později - v období od 28. 10. do 5. 11. 1950. Společně se změnou konání výstavy došlo v průběhu roku 1950 i ke změně názvu a statutu výstavy – z mezinárodní na celostátní. FIP pravděpodobně z tohoto důvodu stáhla i svou záštitu anebo ne?

21. 10. 1950 – K Celostátní výstavě poštovních známek PRAHA 1950 vyšlo několik známek dle návrhu a z rytecké díly Jiřího Švengsbíra:

4 známky z historie – Pof.558, 559, 560,561, Vydány i FDCky.

28. 10. 1950 – Z umělecké dílny stejného výtvarníka a rytce vyšly další dvě známky Prahy ze současnosti (rozestavěný dříve Švermův, dnes Štefánikův most) - Pof.562, 563 s FDC a aršík (Pof. A 564).

Filatelistické materiály a i příležitostná denní razítka nesly název výstavy jako „Celostátní výstava poštovních známek“.

 

Razítka, poštovní známky, FDCky vše na konci vyjasnily, historie čs. organizované filatelie má však nadále nejasnosti: proč se mezinárodní výstava změnila v celostátní a jaké byly důvody pro změnu termínu konání výstavy? Zatím se můžeme jen domnívat a spekulovat – byly to mezinárodní situace a politické události v souvislosti se změnou poměrů v Československu? Či něco jiného? Doloží někdo související fakta a podloží je doklady?

Další otázka souvisí se zařazením této výstavy do řady významných mezinárodních a světových výstav v řetězci „PRAGA“. Jako autor článku ve Filatelii se domnívám, že i tato výstava by měla být v rodokmenu těchto výstav, i když nakonec byla „jen“ celostátní (a možná ani se záštitou FIP).Už s ohledem na těžkou a složitou práci organizátorů. byla to těžká, přetěžká doba, kterou si mnozí z nás neumějí ani představit.

 

Psáno pro www.kf0015.cz a přidáno: 12. 2. 2017                                                           Autor: Ivan Leiš

 PRAHA 1950 002

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS