HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 21 listopad 2019

DOHODY ČESKÉ POŠTY s.p. S PROVOZOVATELI VÝPLATNÍCH STROJŮ

Dohody České pošty s.p. s uživateli výplatních strojů

 

Česká pošta s.p. má výhradní licenci týkající se uzavírání dohod s uživateli výplatních strojů v českém poštovním prostoru. Dohody jsou velmi důležitým dokumentem nejen pro jejich aktéry, ale též i pro specializované a studijně zaměřené sběratele otisků výplatních strojů. Na základě zákonů přijatých v uplynulých třiceti letech se naštěstí již z dohod nedělá svatá tajnost, ale jsou předmětem věci veřejné. Ze smluv vyčteme nejen konkrétní podmínky, ale i všeobecné podmínky, které se vyžadují při provozu výplatních strpjů, jednoho z důležitých moderních prostředků vyplácení poštovních zásilek.  Vysvětlují leccos - to, co je povoleno a vyžadováno, ale i to, co se děje nepovoleně či z nouze tak, jak tomu bylo v minulosti (např. nedostatek barvy do výplatních strojů apod.). V minulosti nás trápila nekvalita otisků, s příchodem nových technik zejména digitalizace se tento nešvar odstranil, i když ... Přikládám jednu z četných smluv, kde sběratele upozorňuji zejména na druhou část dohody týkající se podmínek provozu. Leccos se přiučíme.... Podobných mskluv ve veřejném internetovém prostoru je spousta. Stačí hledat. Obrázky příloh nejsou reprodukoványm. ale jsou snadno dohledatelnbé na internetu.....

Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě^en^za j /Í^CLXAŘ VEŘĚJNĚHO OCHRÁKCĚ PUÁ V poštovní služby Číslo 982607-0714/2016
Česká pošta, s.p. se sídlem: IČO: DIČ: zastoupen: zapsán v obchodním rejstříku bankovní spojení: číslo účtu: korespondenční adresa: B1C/S W1FT: 1BAN: dále jen "ČP"
602 00 Brno - Údolní 39 PODATELNA
^ 1' "OS- 2016 T*
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 1 -^6. LIStOjt. 47114983 CZ47114983 Alena Vozábalová, Obchodní ředitelka Regionu, Obchod JM Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565/1 Československá obchodní banka, a. s. 134204869/0300 Česká pošta, s.p.. Obchod JM, Orlí 665/30, 663 00 Brno CEKOCZPP CZ03 0300 0000 0001 3420 4869
yfV v v
PfilLOHA:
Kancelář veřejného ochránce práv se sídlem/místem podnikání: IČO: zastoupen:
zapsán/a v obchodním rejstříku: bankovní spojení: číslo účtu: korespondenční adresa: přidělené ID CČK složky:
Údolní 658/39, 602 00 Brno 70836981 JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D., vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv v Registru ekonomických subjektů Česká národní banka 41123621/0710 Kancelář veřejného ochránce práv. Údolní 658/39, 602 00 Brno 145001
(dále jen "Uživatel")
dále jednotlivě jako "Strana Dohody", nebo společně jako "Strany Dohody", uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník"), tuto Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (dále jen "Dohoda").
Strana 1 (celkem 6)
Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby Číslo: 982607-0714/2016 Česká pošta
1. Předmět dohody 1.1. Předmětem Dohody je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z používání níže uvedeného výplatního stroje. Prostřednictvím výplatního stroje bude Uživatel hradit ČP ceny za poštovní služby. Dohodou se stanovují podmínky pro úhradu cen poštovních služeb výplatním strojem: • značka, typ: FRAMA OFFICEMAIL 2030TC10 • výrobce: Frama • výrobní číslo: 362806 oprávněný prodejce: Xertec a.s. licenční číslo: 81001757 stav počítadla nespotřebovaného kreditu ke dni nabytí účinnosti Dohody: 0 Kč 1.2. ČP souhlasí s používáním výplatního stroje uvedeného v odst. 1.1 tohoto článku k úhradě cen za poštovní služby. Není-li v Dohodě výslovně ujednáno jinak, vyplývají práva a povinnosti z Podmínek pro používání výplatních strojů účinných ke dni podání zásilek (dále jen "Podmínky"). Podmínky platné k datu účinnosti Dohody obdrží uživatel v elektronické formě. 1.3. V souladu s § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku jsou Podmínky nedílnou součástí této Dohody. Podpisem této Dohody Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem Podmínek, že mu byl jejich text dostatečně vysvětlen a že výslovně s jejich zněním souhlasí. 1.4. ČP je oprávněna provádět v přiměřeném rozsahu změny Podmínek. ČP Uživateli poskytne informace o změně Podmínek včetně informace o dni účinnosti změn nejméně 30 dní před dnem účinnosti změn, a to e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v odstavci 1.19tohoto článku. Uživatel je povinen se s novým zněním Podmínek seznámit. 1.5. Pokud Uživatel písemně nevypoví tuto Dohodu nejpozději 1 pracovní den před dnem účinnosti nového znění Podmínek, platí, že změnu Podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti stanoveného ČP. 1.6. ČP a Uživatel se odchylně od výše uvedeného dohodli, že je ČP oprávněna provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu Podmínek, je-li tato změna výhradně ve prospěch Uživatele. 1.7. Kredit bude nastavován dálkově prostřednictvím kreditovacího centra, které k datu účinnosti Dohody provozuje: XERTEC a.s. na adrese: Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 1.8. Změna provozovatele kreditovacího centra není důvodem k sepsání Dodatku, ale musí být Uživateli oznámena nejpozději k datu této změny. 1.9. Způsob úhrady kreditu: Bezhotovostním převodem na účet ČP. Číslo účtu: 124693240/0300 Variabilní symbol: 2660500 Specifický symbol: 81001757 1.10. Kredit je možné nastavit až po připsání příslušné platby na účet ČP. 1.11. Dohoda se vztahuje na úhradu poštovních služeb uvedených v Podmínkách platných ke dni podání. 1.12. Výplatní stroj bude umístěn na adrese: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno ID CČK složky - umístění výplatního stroje: 145001
Strana 2 (celkem 6)
Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby Číslo: 982607-0714/2016 Česká pošta
1.13. Poštovní zásilky (dále jen "zásilky") opatřené otiskem tohoto výplatního stroje budou předávány: a) v uzavřeném obalu (brašně) označeném: Kancelář veřejného ochránce práv
1.14. Pokud dochází k podání v uzavřeném obalu, pořizuje a udržuje obal na své náklady Uživatel. V případě použití nevhodného obalu upozorní ČP Uživatele. Neodstraní-li Uživatel nedostatky, vyhrazuje si ČP právo Zásilky nepřevzít. 1.15. Zásilky budou do obalu vkládány odděleně dle poštovních služeb, velikosti a země určení. Zapsané Zásilky budou řazeny dle zápisů v podacím archu. Uživatel se řídí pokyny podací pošty. 1.16. Zjistí-li pošta při zpracování Zásilek nesrovnalosti, postupuje podle svého zjištění. Zásilky s nedostatečně uhrazenou cenou za službu a Zásilky, které nevyhovují poštovním podmínkám, vrátí Uživateli. Pokud je na Zásilce cena za službu uhrazena správně, souhlasí Uživatel s úpravou podacích dokladů dle dispozic na Zásilkách. 1.17. Jsou-li Zásilky předávány v uzavřeném obalu, pošta vrátí Uživateli obal současně s potvrzenými podacími doklady, popř. se Zásilkami, na kterých je cena za službu nedostatečně uhrazena nebo nevyhovují poštovním podmínkám. 1.18. Ceny poštovních služeb hrazené prostřednictvím výplatního stroje se Uživatel zavazuje hradit dle Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Ceníku základních poštovních služeb a ostatních služeb (dále jen "Ceník")účinných ke dni podání. Ceník je dostupný na všech poštách v ČR a na internetové adrese http://www.ceskaposta.cz/.Uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem Ceníku, že mu byl text tohoto dokumentu dostatečně vysvětlen a že výslovně s jeho zněním souhlasí. ČP Uživateli poskytne informace o změně Ceníku v souladu se Zákonem o poštovních službách, včetně informace o dni účinnosti změn, nejméně 30 dní před dnem účinnosti změn, a to zpřístupněním této informace na všech poštách v ČR a na výše uvedené internetové adrese. Uživatel je povinen se s novým zněním Ceníku seznámit. 1.19. Kontaktními osobami za Uživatele jsou: a) Ing. Josef Svoboda, tel.: 542 542 444, 602 722 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Kontaktními osobami za ČP jsou: a) vedoucí pošty Brno 5, tel: 543 248 720 b) Ing. Eva Stejskalová, obchodní manažer, tel: 542 151 619, 605 972 644,
1.20. O změnách kontaktních osob a spojení, které jsou uvedeny v tomto článku, odstavci 1.19, se budou strany Dohody neprodleně písemně informovat. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání Dodatku k této
2.1. Uživatel je povinen užívat výplatní stroj řádně, tj. v souladu s Dohodou a Podmínkami platnými ke dni podání Zásilek a zabezpečit výplatní stroj proti jeho zneužití. Uživatel odpovídá za škody ČP, zaviněné vadným či nesprávným použitím výplatního stroje. 2.2. Uživatel se zavazuje předat kontaktnímu pracovníkovi obchodu ČP uvedenému v čl. 1, odst. 1.19 Dohody do 3 pracovních dnů od uvedení výplatního stroje do provozu 2 otisky výplatního stroje s nulovou hodnotou.
výhradně u přepážky pošty: Brno 5, Údolní 554/69, PSČ 605 00 v době od: 8:00 do: 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dohodě.
2. Ostatní ujednání
Strana 3 (celkem 6)
Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby Číslo: 982607-0714/2016 Česká pošta
2.3. Za veškeré škody vzniklé ČP nedodržením povinností dle čl. III, odst. 2, 3, 6, 7, 8 a 9 Podmínek odpovídá v plné výši Uživatel. Plnění povinností dle čl. III, odst. 2, 3, 6, 7, 8 a 9 Podmínek se zajišťuje smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč za každé jedno porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo ČP na náhradu škody. 2.4. ČP má právo v odůvodněných případech požadovat na Uživateli, aby změnil jednotlivé části otisku výplatního stroje. Půjde-li o změny vyvolané ČP, hradí vzniklé náklady ČP, půjde-li o změny vzniklé jinak, hradí náklady Uživatel. Uživatel se zavazuje k provedení těchto změn v termínu uvedeném v písemné žádosti ČP za podmínky, že mu tato žádost bude doručena nejméně jeden měsíc předem. Pokud Uživatel tuto povinnost nesplní, má ČP právo odstoupit od Dohody bez nároku Uživatele na úhradu nákladů na pořízení výplatního stroje. 2.5. ČP si vyhrazuje právo požadovat na Uživateli informace o zůstatku kreditu ve výplatním stroji. Uživatel je povinen informace o zůstatku kreditu poskytnout. ČP je oprávněna pověřit sběrem těchto údajů provozovatele kreditovacího centra uvedeného v čl. 1 odst. 1.7 Dohody. 2.6. Strany se dohodly, že v souvislosti s provozem výplatního stroje a přístupem pověřených pracovníků ČP k informacím, týkajícím se výplatního stroje uvedeného v čl. 1 odst. 1.1 Dohody, jakož i ostatních
a) budou udržovat získané informace v tajnosti, b) nebudou poskytovat získané údaje, ani jejich části, v žádné formě třetí straně a nepoužijí je k jiným účelům, než je vzájemně dohodnuto, s výjimkou ohlašovací povinnosti. 2.7. V případě, že je výplatní stroj používán Uživatelem jakožto prostředníkem jiného provozovatele poštovních služeb k vyplácení Zásilek prvotně podaných u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., jejichž odesílatelem nebyl sám Uživatel, je Uživatel povinen ČP o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat. Uživatel je současně povinen při předání Zásilek informovat ČP, které ze Zásilek vyplacených výplatním strojem představují zásilky podle předchozí věty. V případě nesplnění povinnosti Uživatele informovat ČP o skutečnosti, že je výplatní stroj používán Uživatelem jakožto prostředníkem jiného provozovatele poštovních služeb k vyplácení Zásilek prvotně podaných u jiného provozovatele poštovních služeb, než je Česká pošta, s.p., jejichž odesílatelem nebyl sám Uživatel, vzniká ČP nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti. V případě nesplnění povinnosti Uživatele při předání Zásilek informovat ČP, které ze Zásilek jsou zásilkami podle věty první tohoto bodu, vzniká ČP nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou Zásilku, u níž nebyla při jejím předání ČP splněna tato povinnost.
3.1. V případě, že Uživatel opakovaně jedná v rozporu s ustanoveními této Dohody nebo Podmínek, nebo neuhradí smluvní pokutu nebo jinak jedná ke škodě ČP, upozorní jej ČP písemně na toto jednání a možné důsledky. Neodstraní-li Uživatel nedostatky ve lhůtě uvedené v upozornění, má ČP právo od Dohody odstoupit, a to bez nároku Uživatele na úhradu nákladů na pořízení výplatního stroje.
4.1. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze Stran Dohody může Dohodu vypovědět i bez udání důvodů s tím, že výpovědní doba 1 měsíc začne běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé Straně Dohody. Pokud Uživatel písemně odmítne změnu Ceníku a/nebo Podmínek, současně s tímto oznámením o odmítnutí změn vypovídá tuto Dohodu. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi ČP, přičemž skončí ke dni účinnosti změny Ceníku a/nebo Podmínek. Výpověď musí být doručena ČP přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Výpověď a oznámení o odmítnutí změn
údajů:
3. Odstoupení od Dohody
4. Závěrečná ustanovení
Strana 4 (celkem 6)
lOJ Česká pošta
Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby Číslo: 982607-0714/2016
Podmínek a/nebo Ceníku učiněné Uživatelem musí mít písemnou formu.ČP si vyhrazuje právo odstoupit od této Dohody, jestliže Uživatel přes upozornění nedodržuje ujednané podmínky. Toto upozornění ČP písemně oznámí Uživateli na jeho poslední známou adresu s tím, že je Uživatel povinen ve lhůtě 15 dnů napravit zjištěné nedostatky. V případě marného uplynutí této lhůty má ČP právo od této Dohody odstoupit. Od této Dohody je možné odstoupit také v případě zahájení insolvenčního řízení na Uživatele nebo kdykoliv v jeho průběhu. V takovém případě není Uživateli poskytnuta dodatečná lhůta 15 dnů a ČP je oprávněna odstoupit od této Dohody bez předchozího upozornění. Odstoupení od této Dohody je vždy účinné a Dohoda se ruší ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně Dohody. Vzájemná plnění poskytnutá Stranami Dohody do odstoupení se nevrací a Uživatel je povinen uhradit cenu služeb, poskytnutých ČP do odstoupení. 4.2. V případě zániku Dohody nebo vyřazení výplatního stroje je Uživatel povinen umožnit ČP, aby pořídila čtyři kontrolní otisky výplatního stroje s nulovou hodnotou a protokol o zneplatnění programových otisků výplatního stroje. 4.3. Částka nespotřebovaného kreditu bude vrácena Uživateli do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Uživatel splnil povinnosti dle článku IV, odst. 4 Podmínek a předal ČP podklady k závěrečnému vyúčtování. 4.4. Pokud není stanoveno jinak, může být tato Dohoda měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky k Dohodě podepsanými oběma Stranami Dohody, pokud není v Dohodě stanoveno jinak. 4.5. Pokud by bylo kterékoli ustanovení této Dohody zcela nebo zčásti neplatné nebo jestliže některá otázka není touto Dohodou upravována, zbývající ustanovení Dohody nejsou tímto dotčena. 4.6. Tato Dohoda je sepsána ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana Dohody obdrží dvě vyhotovení. 4.7. Práva a povinnosti plynoucí z této Dohody pro každou ze Stran Dohody přecházejí na jejich právní nástupce. 4.8. Vztahy neupravené touto Dohodou se řídí platným právním řádem ČR. 4.9. Dohoda je účinná dnem podpisu oběma Stranami Dohody. 4.10. Strany Dohody prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Dohody. Strany Dohody po přečtení této Dohody prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
Strana 5 (celkem 6)
KV Česká pošta
Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby Číslo: 982607-0714/2016
Seznam příloh: Příloha č. 1 - Souhlas příslušného pracoviště obchodu ČP s používáním předloženého otisku VS Příloha č. 2 - Podmínky pro používání výplatních strojů
V Brně dne 3.5.2016 Za ČP:
V Brně dne Za Uživatele:
10 -05- ZITO
/__hj_ Alena Vozábalová Obchodní ředitelka Regionu, Obchod JM
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D. vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv
Čáská pc^ta, s.p. Politických vézrtň 909/4 22S ÍJÍ- }V IH'1 1Č: CZ4/ i K' "3
;(ANCELÁŘ WŘEJNěHQ OCHRÁNCE PRA V 602 00 Brno - Údolní 39 Telefon:+420 542 542 111 [J]
Strana 6 (celkem 6)
*0* Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
Příloha č. 2 - Podmínky pro používání výplatních strojů
Článek I Úvodní ustanovení
1. Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 (dále jen „ČP"), jako držitel poštovní licence a subjekt oprávněný k provozování poštovních služeb, přebírá od Uživatele poštovní zásilky (dále jen „zásilka") za účelem poskytnutí jím zvolené poštovní služby. V případě používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby je Uživatel povinen uhradit cenu této služby před předáním zásilky.
2. Podmínky pro používání výplatních strojů (dále jen „Podmínky") jsou nedílnou součástí Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (dále jen „Dohoda"). 3. Dohoda může být uzavřena pouze pro používání výplatních strojů na dálkové kreditování, které byly zakoupeny nebo pronajaty u oprávněného prodejce v ČR (dále jen „prodejce"). 4. Přehled prodejců výplatních strojů a kreditovacích center (dále jen „KC") pro použití k úhradě cen za poštovní služby ČP k 1. 5. 2015 (dle účinnosti Podmínek):
Značka výplatního stroje: FRAMA FRANCOTYP - POSTALIA FRANCOTYP - POSTALIA NEOPOST PITNEY BOWES
Prodejce: XERTEC a.s. Franco-Post CZ s. r. o. Albacon Systems a.s. EVROFIN Int. spol. s. r. o. SpeedCard s. r. o.
KC: XERTEC a.s. Franco-Post CZ s. r. o. Franco-Post CZ s. r. o. EVROFIN Int. spol. s. r. o. SpeedCard s. r. o.
5. Dohodu s Uživatelem výplatního stroje uzavírá za ČP příslušné pracoviště obchodu.
6. V případě ukončení smluvního vztahu ČP vrátí Uživateli částku nespotřebovaného kreditu převodem na bankovní účet Uživatele.
Článek II Orážení a podávání zásilek
1. Otiskem výplatního stroje mohou být uhrazeny všechny vnitrostátní a mezinárodní základní poštovní služby, které ČP poskytuje na základě a v rámci poštovní licence jako služby osvobozené od DPH (včetně doplňkových služeb a příplatků), v souladu s platnými Poštovními podmínkami České pošty, s.p. - Základní poštovní služby a Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. (dále jen „Ceník") platných v den podání zásilky. Otiskem výplatního stroje nemohou být hrazeny ostatní poštovní anepoštovní služby (tj. služby podléhající DPH).
2. Zásilky oražené výplatním strojem a srovnané podle adresní strany se předávají na dohodnuté poště způsobem a za podmínek uvedených v Dohodě. Podávat zásilky ujiné pošty lze jen výjimečně a po předchozím souhlasu ČP. Z provozních důvodů má ČP právo po předchozím projednání s Uživatelem dohodnutou poštu trvale nebo dočasně změnit. Příslušné pracoviště obchodu ČP vyhotoví o této změně dodatek k Dohodě. Zásilky s nedostatečně uhrazenou cenou za službu, zásilky, na kterých datum v otisku výplatního stroje nesouhlasí s datem jejich podání, a zásilky, na kterých je otisk výplatního stroje nečitelný, budou Uživateli vráceny. Zásilky opatřené otiskem výplatního stroje nelze vhazovat do poštovních schránek. Strana 1 (celkem 9)
K» Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
3. Otisk výplatního stroje může být proveden v klasické podobě obsahující otisk poštovního denního razítka nebo v digitální podobě. Pro otisk výplatního stroje v klasické podobě musí být použita výhradně razítkovací červená fluorescenční barva, kterou dodává prodejce výplatních strojů. Pro digitální otisk musí být použita z důvodu čitelnosti čárového kódu razítkovací tmavá barva (např. modrá, černá apod.), kterou dodává výrobce výplatních strojů. Štoček, resp. tisková hlava výplatního stroje, musí být udržován v čistotě tak, aby otisky výplatního stroje na zásilkách byly čitelné. 4. Na každé zásilce může být v pravém horním rohu adresní strany zásilky pouze jeden otisk výplatního stroje. Další otisky lze na zásilku umístit jen tehdy, jestliže nebudou vadit zřetelnosti adresy a údajům pošty a jestliže se nebudou s ostatními otisky navzájem překrývat, a to ani zčásti. Na zásilky lze lepit lístky (samolepky) s otiskem výplatního stroje. V případě, že otisk výplatního stroje se omylem otiskne na zadní stranu obálky, uvede se na její přední straně poznámka „Otisk výplatního stroje na zadní straně". 5. Na zásilku je dovoleno uvádět pouze jednu adresu Odesílatele, na níž budou zásilky v případě nedoručitelnosti vráceny. Zásilky, z nichž není zřejmé, kdo je jejich Odesílatelem, pošta nepřijme. V případě, že Uživatel výplatního stroje není Odesílatelem zásilky, ale vystupuje jako zprostředkovatel podání, je úprava zásilek následující (vzoiy otisků výplatních strojů v přílohách 2a a 2b): a) v otisku výplatního stroje je uveden pouze jeho název nebo logo, případně obojí, avšak bez adresy a na zásilce je uvedena adresa Odesílatele, b) Uživatel je označen pouze licenčním číslem v otisku poštovního denního razítka nebo v digitálním otisku a na zásilce je uvedena adresa Odesílatele. Příslušné pracoviště obchodu ČP může vydat souhlas s používáním otisku výplatního stroje, který obsahuje údaje o skutečném Odesílateli zásilek, avšak z otisku musí být zřejmé, kdo je Uživatelem výplatního stroje. Uživatel je povinen zajistit, aby na podací stvrzence či podacím archu u zapsaných zásilek byl uveden Odesílatel shodný s Odesílatelem na zásilkách.
Článek III Uvedení výplatního stroje do provozu, jeho opravy a údržba
1. Úprava a obsah otisku výplatního stroje podléhají schválení příslušným pracovištěm obchodu ČP. Otisk výplatního stroje v klasické podobě (vzor otiskuje uveden v příloze la) musí obsahovat: a) označení Uživatele (název, případně logo a úplnou adresu, s výjimkou podle Čl. 11, bod 5, písm. b), těchto Podmínek), b) otisk poštovního denního razítka, jehož součástí je licenční číslo, c) rámeček s logem ČP, nápis ČESKA REPUBLIKA a hodnotu výplatného.
Digitální otisk výplatního stroje (vzory uvedeny v příloze 1b) musí obsahovat: a) označení Uživatele (název, případně logo a úplnou adresu, s výjimkou podle Čl. II, bod 5, písm. b), těchto Podmínek), b) licenční číslo, datum a místo podání, počítadlo zásilek, označení produktové zkratky c) označení poštovního operátora, hodnotu výplatného a nápis ČESKÁ REPUBLIKA. Označení ČESKÁ REPUBLIKA je povinné pouze u mezinárodních zásilek.
Bližší specifikace parametrů otisku výplatního stroje je uvedena v příloze 3.
Licenční číslo ČP přidělí prodejci. Programovou tvorbu a instalaci otisku výplatního stroje, resp. instalaci štočku, může provést pouze prodejce, popř. jeho pověřený zástupce.
Strana 2 (celkem 9)
KV Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
Součástí otisku výplatního stroje může být poznámka odpovídající doplňkové službě (např. „Do vlastních rukou"), kterou je možné k příslušné poštovní službě požadovat v souladu s Poštovními podmínkami ČP. Uvedení takové poznámky znamená, že doplňková služba je Odesilatelem požadována a musí být otiskem výplatního stroje uhrazena i její cena. Při nedodržení předepsaných náležitostí nebude otisk výplatního stroje schválen k použití. V případě, že otisk výplatního stroje obsahuje jen název, případně logo Uživatele nebo pouze licenční číslo Uživatele, musí být úplná adresa Odesílatele uvedena přímo na zásilkách. Součástí otisku výplatního stroje mohou být propagační texty. Uživatel může používat více otisků výplatního stroje s různou legendou (viz Čl. II, bod 5, těchto Podmínek), jejich úprava i obsah však vždy podléhají schválení příslušným pracovištěm obchodu ČP. Uživatel výplatního stroje si veškeré náklady spojené se zajištěním otisku výplatního stroje hradí sám.
2. Uživatel se zavazuje předat příslušnému pracovišti obchodu ČP do 3 pracovních dnů od data uvedení výplatního stroje do provozu 2 otisky výplatního stroje s nulovou hodnotou. Prodejce vybaví každý výplatní stroj uvedený do provozu servisní knihou, kterou je Uživatel povinen vždy předkládat k provedení příslušných záznamů a na vyžádání ČP ke kontrole. 3. Provoz výplatního stroje může být ukončen z důvodu skončení účinnosti Dohody (dohodou, uplynutím sjednané doby, odstoupením nebo výpovědí), nebo z technických důvodů generujících požadavek na ukončení Dohody (zničení VS, neopravitelná závada apod.). O této skutečnosti jsou obě strany dohody povinny: - se předem informovat a - následně sepsat Protokol o ukončení používání výplatního stroje. 4. Údržbu části výplatního stroje pod plombou nebo jinou uzávěrou mohou provádět výhradně prodejcem výplatních strojů pověřené firmy nebo servisní pracovníci. Ostatní údržbu výplatního stroje, např. udržování povrchu výplatního stroje v čistotě, čištění štočku nebo tiskové hlavy a doplňování razítkovací barvy, může provádět Uživatel výplatního stroje sám, nebo provedení této vnější údržby může zadat kterékoliv jiné, i nepověřené, odborně způsobilé firmě nebo osobě. Uživatel je povinen alespoň Ix ročně, pokud nebude výplatní stroj v této době opravován, umožnit zástupci prodejce servisní prohlídku stroje, a to na náklady Uživatele. 5. Opravy a údržbu části výplatního stroje pod plombou nebo jinou uzávěrou, náhradní díly i ostatní spotřební materiál a programové úpravy si objednává Uživatel výplatního stroje pouze u prodejce na vlastní náklady.
6. Uživatel je povinen uvědomit ČP o každé potřebě oprav či jiných zásahů do výplatního stroje, pokud k jejich provedení bude třeba porušit plombu či jinou uzávěru. Každá oprava, údržba apod. musí být zapsána do servisní knihy, zápis provede servisní technik.
7. Uživatel je povinen oznámit ČP ukončení prací podle bodu 6 tohoto článku Podmínek a umožnit zástupci ČP ověření zůstatku kreditu výplatního stroje. ČP má právo Uživateli vyúčtovat k zaplacení částku, která prokazatelně nebyla z kreditu výplatního stroje z důvodu poruchy odečtena. Uživatel je povinen, po předchozím odsouhlasení, vyúčtovanou částku uhradit v dohodnuté lhůtě splatnosti.
8. Uživatel není oprávněn provádět jakýkoliv zásah do mechanismu výplatního stroje definovaného v Čl. 1, bod 1.1, Dohody. Zvláště pak není oprávněn zasahovat do pojistných zámků, plomb, či jiné uzávěiy. Zjistí-li Uživatel jakýkoliv neoprávněný zásah do mechanismu, pojistných zámků, plomb nebo jiné uzávěry, je povinen o tom uvědomit neprodleně telefonicky ČP a prodejce.
9. V případě odcizení nebo zničení výplatního stroje je Uživatel povinen tuto skutečnost oznámit ČP ihned po jejím zjištění. Za veškeré prokázané škody vzniklé ČP neoprávněným používáním výplatního stroje odpovídá v plné výši Uživatel. Strana 3 (celkem 9)
IQ) Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
10. Uživatel výplatního stroje je oprávněn jej přemístit na jiné místo pouze na základě uzavřeného Dodatku k příslušné Dohodě.
11. Uživatel je povinen umožnit nebo zajistit ve své pracovní době přístup do místnosti, kde je stroj umístěn, pracovníkům ČP (případně jiné ČP pověřené organizaci) k provedení kontroly a prohlídky výplatního stroje a ověření zůstatku kreditu. Uživatel je povinen vždy předkládat servisní knihu výplatního stroje, aby mohl být proveden záznam o kontrole, opravě, případně dalších činnostech souvisejících s provozem výplatního stroje.
12. Uživatel používající digitální otisk výplatního stroje je povinen umožnit ČP nebo osobě jí pověřené stahování statistických údajů o podaných zásilkách.
Článek IV Nastavení kreditu výplatného
1. Uživatel výplatního stroje hradí ČP požadovanou částku kreditu na účet ČP, který je veden u Československé obchodní banky, a. s. a je specifikován v Dohodě. Pro rozlišení každé jednotlivé platby je Uživatel povinen použít následující symboly přidělené příslušným pracovištěm obchodu ČP a uvedené v Dohodě: - variabilní symbol a - specifický symbol - licenční číslo.
2. Po ověření údajů příslušné KC zajistí nastavení kreditu způsobem podle typu výplatního stroje a systému kreditování.
3. V případě zničení výplatního stroje vrací ČP nespotřebovaný kredit jen tehdy, je-li možné výši nespotřebovaného kreditu prokazatelně zjistit. V případě odcizení výplatního stroje ČP nespotřebovanou část kreditu nevrací.
4. Kredit za nepodané zásilky, které byly opatřeny otiskem výplatního stroje, vrací ČP jen na písemnou žádost Uživatele. Datum v otisku nesmí být starší než dva pracovní dny a Uživatel musí předat ČP celou obálku. Pokud je cena služby hrazena otiskem výplatního stroje na adresních lístcích, etiketách apod., vrací ČP kredit jen v případě, že předané nosiče s otiskem výplatního stroje nebyly nalepeny na zásilky.
Platí od 1.5.2015 Česká pošta, s.p.
Seznam příloh: Příloha č. 1: Vzor otisku výplatního stroje a) Klasická podoba otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka b) Digitální podoba otisku výplatního stroje
Příloha č. 2: Vzory otisku výplatního stroje pro zprostředkovatele podání a) Klasická podoba otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka b) Digitální podoba otisku výplatního stroje
Příloha č. 3: Specifikace parametrů otisku výplatního stroje a) Parametry klasického otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka b) Parametry digitálního otisku výplatního stroje
Strana 4 (celkem 9)
Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
Příloha č. la
Vzor otisku výplatního stroje - klasická podoba otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka
OZNAČENÍ UŽIVATELE STROJE
; tBúmmm
•010J
Příloha č. 1b
Vzor otisku výplatního stroje - digitální podoba otisku výplatního stroje
ČESKÁ REPUBLIKA Česká pošta 000.00
OZNAČENÍ UŽIVATELE STROJE
01 08.2012
L1234567B #00 000 008
MMM
BRNO 19 619 00
- nápis ČESKÁ REPUBLIKA nemusí být uveden u vnitrostátních zásilek
Strana 5 (celkem 9)
Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
Příloha č. 2a
Vzor otisku výplatního stroje pro zprostředkovatele podání - klasická podoba otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka
010.00
OZNAČENÍ UŽIVATELE STROJE
• v případě, že Uživatel výplatního stroje není Odesílatelem zásilky, ale vystupuje jako zprostředkovatel podání, je označení uživatele stroje v otisku výplatního stroje nepovinné, případně je uveden pouze jeho název nebo logo (může být obojí), avšak bez adresy a na zásilce je uvedena adresa Odesílatele
Příloha č. 2b
Vzor otisku výplatního stroje pro zprostředkovatele podání - digitální podoba otisku výplatního stroje
ČESKÁ REPUBLIKA ID' Česká posta 000.00 ' " 01.08.2012 I OZNAČENÍ I MMM I UŽIVATELE I L12345678 #00 000 008 I STROJE | BRN019 I I 619 00
- v případě, že Uživatel výplatního stroje není Odesílatelem zásilky, ale vystupuje jako zprostředkovatel podání, je označení uživatele stroje v otisku výplatního stroje nepovinné, případně je uveden pouze jeho název nebo logo (může být obojí), avšak bez adresy a na zásilce je uvedena adresa Odesílatele
- nápis ČESKÁ REPUBLIKA nemusí být uveden u vnitrostátních zásilek
Strana 6 (celkem 9)
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby Česká pošta č. 982607-0714/2016
Příloha č. 3
Specifikace parametrů otisku výplatního stroje
a) Parametry klasického otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka
Rámeček s nápisem ČESKÁ REPUBLIKA - rámeček má tvar poštovní známky s vroubkovaným okrajem, doporučená velikost rámečkuje 25 - 30 mm šířky a 30 mm výšky. Tloušťka čar je cca 2 mm. - doporučená výška písma pro nápis ČESKÁ REPUBLIKA je 3 mm písmo rovné kolmé (Arial, Tahoma, Calibri). Nápis oddělen vodorovnou čarou cca 0,2 mm. - uprostřed rámečkuje čitelné označení výplatného s možnosti třímístného nastavení před desetinou tečkou dole a následnými dvěma desetinnými místy (poslední může být pevná nula). Před částkou výplatného mohou být vlnovky. Doporučená velikost číslic je 4 mm. - v dolní části musí být umístěno logo ČP dle vzoru o výšce cca 3 mm.
Otisk poštovního denního razítka Denní razítko s PSČ a legendou příslušné podací pošty. U klientů ČP používajících výplatní stroj pro úhradu poštovného je razítko doplněno o licenční číslo stroje, umístěné v dolní části mezikruží.
Označení uživatele Označení uživatele, který stroj používá, je umístěno vlevo od otisku denního razítka. Jeho součástí mohou být logo, podnikové znaky i označení druhu zásilek. Obsah otisku musí být schválen ČP na základě smluvního vztahu. Označení uživatele může mít i propagační charakter, a to za předpokladu, že obálka obsahuje standardně vytištěnou adresu uživatele.
Obr. 1: Rozmístění otisku na zásilce
Umístění otisku Otisk rámečku a denního razítka je umístěn v pravém horním rohu zásilky (Obr. 1). Dolní spojnice jednotlivých částí otiskuje max. 40 mm od horního okraje obálky. Délka otiskuje max. 74 mm od pravého okraje obálky. Vzdálenost mezi denním razítkem a rámečkem nesmí být menší než 5 mm. Označení uživatele stroje je nejméně 5 mm vlevo od denního razítka. S ohledem na minimální délku zásilky se doporučuje, aby konec výplatního otisku, tzn. rámeček, denní razítko, název, adresa případně propagační text, byl max. 140 mm od pravého okraje zásilky.
max. 140 mm 1 max. 74 mm
OřNAČéNI UŽÍVÁTEte STROJE 010.00
E
Strana 7 (celkem 9)
Česká pošta K» Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016 I a) Parametry digitálního otisku výplatního stroje - celkový rozměr otisku délka 54 mm, výška 24 mm - barva tisku tmavá (např. modrá, černá) - rozlišení tisku v rozmezí 300-600 dpi - rozmístění jednotlivých informací (Obr. 2) - soubor údajů obsažený v otisku včetně 2D kódu je jedinečný
Obsah otisku výplatního stroje
Identifikace poštovního operátora Neměnné definované logo České pošty vycházející z logo manuálu ČP.
Datum podání „ 01.08.2012 " Proměnná informace, která určuje den ofrankování, resp. podání zásilky. Informace o datuje přenesena do 2D kódu.
Hodnota výplatného „ 000.00" Proměnná informace o částce za použité služby dle příslušných kategorií a váhy z aktuálního ceníku. Informace o ceně a váze zásilky je přenesena do 2D kódu. Produktový kód zásilky „MMM" Proměnná informace reprezentující produktovou skupinu a službu vycházející z číselníku produktů. Informace o kódu je přenesena do 2D kódu. Pro označení kódu zásilky lze použít kombinaci max. 3 alfanumerických znaků.
Licenční číslo výplatního stroje ,,LI2345678" Jednoznačný a neměnný údaj přiřazený ČP konkrétnímu výplatnímu stroji. Slouží jako jednoznačný identifikátor pro celou řadu administrativních, ekonomických a smluvních vztahů mezi klientem aČP. Informace o licenčním čísle je uložena v 2D kódu.
Počitadlo zásilek „ #00 000 008 " Proměnná informace o počtu zásilek vyplacených od uvedení výplatního stroje do provozu. Registr zaznamenává pouze otisky, které mají uvedenou hodnotu výplatného. Informace o hodnotě z kumulativního registruje přenesena do 2D kódu.
Podací pošta a PSČ „ Brno 19, 619 00 " Neměnný údaj o podací poště navázaný na „Dohodu" s Uživatelem výplatního stroje (max. 3 řádky obsahující 15 znaků) 2D - datamatrix code 2D - datamatrix code obsahuje řetězec zakódovaných informací sloužící pro kontrolu a autenticitu informací o zásilce.
Strana 8 (celkem 9)
K» Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
Identifikace poštovního operátora
Hodnota výplatného
Datum podáni
Česká pošta 000.00 01.08.2012 MMM Produktový kód zásilek
• v LI 2345678 #00 000 008 Licenční číslo BRNO 19 výplatního stroje tf-ři' * ' " 619 00
Počítadlo . Datamatrix code i zásilek
Podací pošta
a PSČ
Obr. 2: Rozmístění informací na digitálním otisku
Platí od 1. 5.2015 Česká pošta, s.p.
Potvrzení o seznámení Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Podmínkami pro používání výplatních strojů. V Brně . dne 1 Q -05- 2016
Uživatel výplatního stroje
11-089
Strana 9 (celkem 9)

 

Příloha č. 2 - Podmínky pro používání výplatních strojů
Článek I Úvodní ustanovení
1. Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 (dále jen „ČP"), jako držitel poštovní licence a subjekt oprávněný k provozování poštovních služeb, přebírá od Uživatele poštovní zásilky (dále jen „zásilka") za účelem poskytnutí jím zvolené poštovní služby. V případě používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby je Uživatel povinen uhradit cenu této služby před předáním zásilky.
2. Podmínky pro používání výplatních strojů (dále jen „Podmínky") jsou nedílnou součástí Dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby (dále jen „Dohoda"). 3. Dohoda může být uzavřena pouze pro používání výplatních strojů na dálkové kreditování, které byly zakoupeny nebo pronajaty u oprávněného prodejce v ČR (dále jen „prodejce"). 4. Přehled prodejců výplatních strojů a kreditovacích center (dále jen „KC") pro použití k úhradě cen za poštovní služby ČP k 1. 5. 2015 (dle účinnosti Podmínek):
Značka výplatního stroje: FRAMA FRANCOTYP - POSTALIA FRANCOTYP - POSTALIA NEOPOST PITNEY BOWES
Prodejce: XERTEC a.s. Franco-Post CZ s. r. o. Albacon Systems a.s. EVROFIN Int. spol. s. r. o. SpeedCard s. r. o.
KC: XERTEC a.s. Franco-Post CZ s. r. o. Franco-Post CZ s. r. o. EVROFIN Int. spol. s. r. o. SpeedCard s. r. o.
5. Dohodu s Uživatelem výplatního stroje uzavírá za ČP příslušné pracoviště obchodu.
6. V případě ukončení smluvního vztahu ČP vrátí Uživateli částku nespotřebovaného kreditu převodem na bankovní účet Uživatele.
Článek II Orážení a podávání zásilek
1. Otiskem výplatního stroje mohou být uhrazeny všechny vnitrostátní a mezinárodní základní poštovní služby, které ČP poskytuje na základě a v rámci poštovní licence jako služby osvobozené od DPH (včetně doplňkových služeb a příplatků), v souladu s platnými Poštovními podmínkami České pošty, s.p. - Základní poštovní služby a Ceník poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. (dále jen „Ceník") platných v den podání zásilky. Otiskem výplatního stroje nemohou být hrazeny ostatní poštovní anepoštovní služby (tj. služby podléhající DPH).
2. Zásilky oražené výplatním strojem a srovnané podle adresní strany se předávají na dohodnuté poště způsobem a za podmínek uvedených v Dohodě. Podávat zásilky ujiné pošty lze jen výjimečně a po předchozím souhlasu ČP. Z provozních důvodů má ČP právo po předchozím projednání s Uživatelem dohodnutou poštu trvale nebo dočasně změnit. Příslušné pracoviště obchodu ČP vyhotoví o této změně dodatek k Dohodě. Zásilky s nedostatečně uhrazenou cenou za službu, zásilky, na kterých datum v otisku výplatního stroje nesouhlasí s datem jejich podání, a zásilky, na kterých je otisk výplatního stroje nečitelný, budou Uživateli vráceny. Zásilky opatřené otiskem výplatního stroje nelze vhazovat do poštovních schránek. Strana 1 (celkem 9)
K» Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
3. Otisk výplatního stroje může být proveden v klasické podobě obsahující otisk poštovního denního razítka nebo v digitální podobě. Pro otisk výplatního stroje v klasické podobě musí být použita výhradně razítkovací červená fluorescenční barva, kterou dodává prodejce výplatních strojů. Pro digitální otisk musí být použita z důvodu čitelnosti čárového kódu razítkovací tmavá barva (např. modrá, černá apod.), kterou dodává výrobce výplatních strojů. Štoček, resp. tisková hlava výplatního stroje, musí být udržován v čistotě tak, aby otisky výplatního stroje na zásilkách byly čitelné. 4. Na každé zásilce může být v pravém horním rohu adresní strany zásilky pouze jeden otisk výplatního stroje. Další otisky lze na zásilku umístit jen tehdy, jestliže nebudou vadit zřetelnosti adresy a údajům pošty a jestliže se nebudou s ostatními otisky navzájem překrývat, a to ani zčásti. Na zásilky lze lepit lístky (samolepky) s otiskem výplatního stroje. V případě, že otisk výplatního stroje se omylem otiskne na zadní stranu obálky, uvede se na její přední straně poznámka „Otisk výplatního stroje na zadní straně". 5. Na zásilku je dovoleno uvádět pouze jednu adresu Odesílatele, na níž budou zásilky v případě nedoručitelnosti vráceny. Zásilky, z nichž není zřejmé, kdo je jejich Odesílatelem, pošta nepřijme. V případě, že Uživatel výplatního stroje není Odesílatelem zásilky, ale vystupuje jako zprostředkovatel podání, je úprava zásilek následující (vzoiy otisků výplatních strojů v přílohách 2a a 2b): a) v otisku výplatního stroje je uveden pouze jeho název nebo logo, případně obojí, avšak bez adresy a na zásilce je uvedena adresa Odesílatele, b) Uživatel je označen pouze licenčním číslem v otisku poštovního denního razítka nebo v digitálním otisku a na zásilce je uvedena adresa Odesílatele. Příslušné pracoviště obchodu ČP může vydat souhlas s používáním otisku výplatního stroje, který obsahuje údaje o skutečném Odesílateli zásilek, avšak z otisku musí být zřejmé, kdo je Uživatelem výplatního stroje. Uživatel je povinen zajistit, aby na podací stvrzence či podacím archu u zapsaných zásilek byl uveden Odesílatel shodný s Odesílatelem na zásilkách.
Článek III Uvedení výplatního stroje do provozu, jeho opravy a údržba
1. Úprava a obsah otisku výplatního stroje podléhají schválení příslušným pracovištěm obchodu ČP. Otisk výplatního stroje v klasické podobě (vzor otiskuje uveden v příloze la) musí obsahovat: a) označení Uživatele (název, případně logo a úplnou adresu, s výjimkou podle Čl. 11, bod 5, písm. b), těchto Podmínek), b) otisk poštovního denního razítka, jehož součástí je licenční číslo, c) rámeček s logem ČP, nápis ČESKA REPUBLIKA a hodnotu výplatného.
Digitální otisk výplatního stroje (vzory uvedeny v příloze 1b) musí obsahovat: a) označení Uživatele (název, případně logo a úplnou adresu, s výjimkou podle Čl. II, bod 5, písm. b), těchto Podmínek), b) licenční číslo, datum a místo podání, počítadlo zásilek, označení produktové zkratky c) označení poštovního operátora, hodnotu výplatného a nápis ČESKÁ REPUBLIKA. Označení ČESKÁ REPUBLIKA je povinné pouze u mezinárodních zásilek.
Bližší specifikace parametrů otisku výplatního stroje je uvedena v příloze 3.
Licenční číslo ČP přidělí prodejci. Programovou tvorbu a instalaci otisku výplatního stroje, resp. instalaci štočku, může provést pouze prodejce, popř. jeho pověřený zástupce.
Strana 2 (celkem 9)
KV Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
Součástí otisku výplatního stroje může být poznámka odpovídající doplňkové službě (např. „Do vlastních rukou"), kterou je možné k příslušné poštovní službě požadovat v souladu s Poštovními podmínkami ČP. Uvedení takové poznámky znamená, že doplňková služba je Odesilatelem požadována a musí být otiskem výplatního stroje uhrazena i její cena. Při nedodržení předepsaných náležitostí nebude otisk výplatního stroje schválen k použití. V případě, že otisk výplatního stroje obsahuje jen název, případně logo Uživatele nebo pouze licenční číslo Uživatele, musí být úplná adresa Odesílatele uvedena přímo na zásilkách. Součástí otisku výplatního stroje mohou být propagační texty. Uživatel může používat více otisků výplatního stroje s různou legendou (viz Čl. II, bod 5, těchto Podmínek), jejich úprava i obsah však vždy podléhají schválení příslušným pracovištěm obchodu ČP. Uživatel výplatního stroje si veškeré náklady spojené se zajištěním otisku výplatního stroje hradí sám.
2. Uživatel se zavazuje předat příslušnému pracovišti obchodu ČP do 3 pracovních dnů od data uvedení výplatního stroje do provozu 2 otisky výplatního stroje s nulovou hodnotou. Prodejce vybaví každý výplatní stroj uvedený do provozu servisní knihou, kterou je Uživatel povinen vždy předkládat k provedení příslušných záznamů a na vyžádání ČP ke kontrole. 3. Provoz výplatního stroje může být ukončen z důvodu skončení účinnosti Dohody (dohodou, uplynutím sjednané doby, odstoupením nebo výpovědí), nebo z technických důvodů generujících požadavek na ukončení Dohody (zničení VS, neopravitelná závada apod.). O této skutečnosti jsou obě strany dohody povinny: - se předem informovat a - následně sepsat Protokol o ukončení používání výplatního stroje. 4. Údržbu části výplatního stroje pod plombou nebo jinou uzávěrou mohou provádět výhradně prodejcem výplatních strojů pověřené firmy nebo servisní pracovníci. Ostatní údržbu výplatního stroje, např. udržování povrchu výplatního stroje v čistotě, čištění štočku nebo tiskové hlavy a doplňování razítkovací barvy, může provádět Uživatel výplatního stroje sám, nebo provedení této vnější údržby může zadat kterékoliv jiné, i nepověřené, odborně způsobilé firmě nebo osobě. Uživatel je povinen alespoň Ix ročně, pokud nebude výplatní stroj v této době opravován, umožnit zástupci prodejce servisní prohlídku stroje, a to na náklady Uživatele. 5. Opravy a údržbu části výplatního stroje pod plombou nebo jinou uzávěrou, náhradní díly i ostatní spotřební materiál a programové úpravy si objednává Uživatel výplatního stroje pouze u prodejce na vlastní náklady.
6. Uživatel je povinen uvědomit ČP o každé potřebě oprav či jiných zásahů do výplatního stroje, pokud k jejich provedení bude třeba porušit plombu či jinou uzávěru. Každá oprava, údržba apod. musí být zapsána do servisní knihy, zápis provede servisní technik.
7. Uživatel je povinen oznámit ČP ukončení prací podle bodu 6 tohoto článku Podmínek a umožnit zástupci ČP ověření zůstatku kreditu výplatního stroje. ČP má právo Uživateli vyúčtovat k zaplacení částku, která prokazatelně nebyla z kreditu výplatního stroje z důvodu poruchy odečtena. Uživatel je povinen, po předchozím odsouhlasení, vyúčtovanou částku uhradit v dohodnuté lhůtě splatnosti.
8. Uživatel není oprávněn provádět jakýkoliv zásah do mechanismu výplatního stroje definovaného v Čl. 1, bod 1.1, Dohody. Zvláště pak není oprávněn zasahovat do pojistných zámků, plomb, či jiné uzávěiy. Zjistí-li Uživatel jakýkoliv neoprávněný zásah do mechanismu, pojistných zámků, plomb nebo jiné uzávěry, je povinen o tom uvědomit neprodleně telefonicky ČP a prodejce.
9. V případě odcizení nebo zničení výplatního stroje je Uživatel povinen tuto skutečnost oznámit ČP ihned po jejím zjištění. Za veškeré prokázané škody vzniklé ČP neoprávněným používáním výplatního stroje odpovídá v plné výši Uživatel. Strana 3 (celkem 9)
IQ) Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
10. Uživatel výplatního stroje je oprávněn jej přemístit na jiné místo pouze na základě uzavřeného Dodatku k příslušné Dohodě.
11. Uživatel je povinen umožnit nebo zajistit ve své pracovní době přístup do místnosti, kde je stroj umístěn, pracovníkům ČP (případně jiné ČP pověřené organizaci) k provedení kontroly a prohlídky výplatního stroje a ověření zůstatku kreditu. Uživatel je povinen vždy předkládat servisní knihu výplatního stroje, aby mohl být proveden záznam o kontrole, opravě, případně dalších činnostech souvisejících s provozem výplatního stroje.
12. Uživatel používající digitální otisk výplatního stroje je povinen umožnit ČP nebo osobě jí pověřené stahování statistických údajů o podaných zásilkách.
Článek IV Nastavení kreditu výplatného
1. Uživatel výplatního stroje hradí ČP požadovanou částku kreditu na účet ČP, který je veden u Československé obchodní banky, a. s. a je specifikován v Dohodě. Pro rozlišení každé jednotlivé platby je Uživatel povinen použít následující symboly přidělené příslušným pracovištěm obchodu ČP a uvedené v Dohodě: - variabilní symbol a - specifický symbol - licenční číslo.
2. Po ověření údajů příslušné KC zajistí nastavení kreditu způsobem podle typu výplatního stroje a systému kreditování.
3. V případě zničení výplatního stroje vrací ČP nespotřebovaný kredit jen tehdy, je-li možné výši nespotřebovaného kreditu prokazatelně zjistit. V případě odcizení výplatního stroje ČP nespotřebovanou část kreditu nevrací.
4. Kredit za nepodané zásilky, které byly opatřeny otiskem výplatního stroje, vrací ČP jen na písemnou žádost Uživatele. Datum v otisku nesmí být starší než dva pracovní dny a Uživatel musí předat ČP celou obálku. Pokud je cena služby hrazena otiskem výplatního stroje na adresních lístcích, etiketách apod., vrací ČP kredit jen v případě, že předané nosiče s otiskem výplatního stroje nebyly nalepeny na zásilky.
Platí od 1.5.2015 Česká pošta, s.p.
Seznam příloh: Příloha č. 1: Vzor otisku výplatního stroje a) Klasická podoba otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka b) Digitální podoba otisku výplatního stroje
Příloha č. 2: Vzory otisku výplatního stroje pro zprostředkovatele podání a) Klasická podoba otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka b) Digitální podoba otisku výplatního stroje
Příloha č. 3: Specifikace parametrů otisku výplatního stroje a) Parametry klasického otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka b) Parametry digitálního otisku výplatního stroje
Strana 4 (celkem 9)
Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
Příloha č. la
Vzor otisku výplatního stroje - klasická podoba otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka
OZNAČENÍ UŽIVATELE STROJE
; tBúmmm
•010J
Příloha č. 1b
Vzor otisku výplatního stroje - digitální podoba otisku výplatního stroje
ČESKÁ REPUBLIKA Česká pošta 000.00
OZNAČENÍ UŽIVATELE STROJE
01 08.2012
L1234567B #00 000 008
MMM
BRNO 19 619 00
- nápis ČESKÁ REPUBLIKA nemusí být uveden u vnitrostátních zásilek
Strana 5 (celkem 9)
Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
Příloha č. 2a
Vzor otisku výplatního stroje pro zprostředkovatele podání - klasická podoba otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka
010.00
OZNAČENÍ UŽIVATELE STROJE
• v případě, že Uživatel výplatního stroje není Odesílatelem zásilky, ale vystupuje jako zprostředkovatel podání, je označení uživatele stroje v otisku výplatního stroje nepovinné, případně je uveden pouze jeho název nebo logo (může být obojí), avšak bez adresy a na zásilce je uvedena adresa Odesílatele
Příloha č. 2b
Vzor otisku výplatního stroje pro zprostředkovatele podání - digitální podoba otisku výplatního stroje
ČESKÁ REPUBLIKA ID' Česká posta 000.00 ' " 01.08.2012 I OZNAČENÍ I MMM I UŽIVATELE I L12345678 #00 000 008 I STROJE | BRN019 I I 619 00
- v případě, že Uživatel výplatního stroje není Odesílatelem zásilky, ale vystupuje jako zprostředkovatel podání, je označení uživatele stroje v otisku výplatního stroje nepovinné, případně je uveden pouze jeho název nebo logo (může být obojí), avšak bez adresy a na zásilce je uvedena adresa Odesílatele
- nápis ČESKÁ REPUBLIKA nemusí být uveden u vnitrostátních zásilek
Strana 6 (celkem 9)
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby Česká pošta č. 982607-0714/2016
Příloha č. 3
Specifikace parametrů otisku výplatního stroje
a) Parametry klasického otisku výplatního stroje s otiskem poštovního denního razítka
Rámeček s nápisem ČESKÁ REPUBLIKA - rámeček má tvar poštovní známky s vroubkovaným okrajem, doporučená velikost rámečkuje 25 - 30 mm šířky a 30 mm výšky. Tloušťka čar je cca 2 mm. - doporučená výška písma pro nápis ČESKÁ REPUBLIKA je 3 mm písmo rovné kolmé (Arial, Tahoma, Calibri). Nápis oddělen vodorovnou čarou cca 0,2 mm. - uprostřed rámečkuje čitelné označení výplatného s možnosti třímístného nastavení před desetinou tečkou dole a následnými dvěma desetinnými místy (poslední může být pevná nula). Před částkou výplatného mohou být vlnovky. Doporučená velikost číslic je 4 mm. - v dolní části musí být umístěno logo ČP dle vzoru o výšce cca 3 mm.
Otisk poštovního denního razítka Denní razítko s PSČ a legendou příslušné podací pošty. U klientů ČP používajících výplatní stroj pro úhradu poštovného je razítko doplněno o licenční číslo stroje, umístěné v dolní části mezikruží.
Označení uživatele Označení uživatele, který stroj používá, je umístěno vlevo od otisku denního razítka. Jeho součástí mohou být logo, podnikové znaky i označení druhu zásilek. Obsah otisku musí být schválen ČP na základě smluvního vztahu. Označení uživatele může mít i propagační charakter, a to za předpokladu, že obálka obsahuje standardně vytištěnou adresu uživatele.
Obr. 1: Rozmístění otisku na zásilce
Umístění otisku Otisk rámečku a denního razítka je umístěn v pravém horním rohu zásilky (Obr. 1). Dolní spojnice jednotlivých částí otiskuje max. 40 mm od horního okraje obálky. Délka otiskuje max. 74 mm od pravého okraje obálky. Vzdálenost mezi denním razítkem a rámečkem nesmí být menší než 5 mm. Označení uživatele stroje je nejméně 5 mm vlevo od denního razítka. S ohledem na minimální délku zásilky se doporučuje, aby konec výplatního otisku, tzn. rámeček, denní razítko, název, adresa případně propagační text, byl max. 140 mm od pravého okraje zásilky.
max. 140 mm 1 max. 74 mm
OřNAČéNI UŽÍVÁTEte STROJE 010.00
E
Strana 7 (celkem 9)
Česká pošta K» Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016 I a) Parametry digitálního otisku výplatního stroje - celkový rozměr otisku délka 54 mm, výška 24 mm - barva tisku tmavá (např. modrá, černá) - rozlišení tisku v rozmezí 300-600 dpi - rozmístění jednotlivých informací (Obr. 2) - soubor údajů obsažený v otisku včetně 2D kódu je jedinečný
Obsah otisku výplatního stroje
Identifikace poštovního operátora Neměnné definované logo České pošty vycházející z logo manuálu ČP.
Datum podání „ 01.08.2012 " Proměnná informace, která určuje den ofrankování, resp. podání zásilky. Informace o datuje přenesena do 2D kódu.
Hodnota výplatného „ 000.00" Proměnná informace o částce za použité služby dle příslušných kategorií a váhy z aktuálního ceníku. Informace o ceně a váze zásilky je přenesena do 2D kódu. Produktový kód zásilky „MMM" Proměnná informace reprezentující produktovou skupinu a službu vycházející z číselníku produktů. Informace o kódu je přenesena do 2D kódu. Pro označení kódu zásilky lze použít kombinaci max. 3 alfanumerických znaků.
Licenční číslo výplatního stroje ,,LI2345678" Jednoznačný a neměnný údaj přiřazený ČP konkrétnímu výplatnímu stroji. Slouží jako jednoznačný identifikátor pro celou řadu administrativních, ekonomických a smluvních vztahů mezi klientem aČP. Informace o licenčním čísle je uložena v 2D kódu.
Počitadlo zásilek „ #00 000 008 " Proměnná informace o počtu zásilek vyplacených od uvedení výplatního stroje do provozu. Registr zaznamenává pouze otisky, které mají uvedenou hodnotu výplatného. Informace o hodnotě z kumulativního registruje přenesena do 2D kódu.
Podací pošta a PSČ „ Brno 19, 619 00 " Neměnný údaj o podací poště navázaný na „Dohodu" s Uživatelem výplatního stroje (max. 3 řádky obsahující 15 znaků) 2D - datamatrix code 2D - datamatrix code obsahuje řetězec zakódovaných informací sloužící pro kontrolu a autenticitu informací o zásilce.
Strana 8 (celkem 9)
K» Česká pošta
Příloha č.2 k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982607-0714/2016
Identifikace poštovního operátora
Hodnota výplatného
Datum podáni
Česká pošta 000.00 01.08.2012 MMM Produktový kód zásilek
• v LI 2345678 #00 000 008 Licenční číslo BRNO 19 výplatního stroje tf-ři' * ' " 619 00
Počítadlo . Datamatrix code i zásilek
Podací pošta
a PSČ
Obr. 2: Rozmístění informací na digitálním otisku
Platí od 1. 5.2015 Česká pošta, s.p.
Potvrzení o seznámení Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Podmínkami pro používání výplatních

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS