HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

FILATELIE A POŠTOVNÍ HISTORIE

BOHATOST A PESTROST CELISTVOSTÍ

v současné době pracuji na databázi otisků výplatních strojů československých pošt z let 1946 - 1992. řeklo by se, co je na nich zajímavého? Vždyť jsou nudné a  monotónní . Stále se opakují. Hlubší poznání tyto názory vyvrací. Dnes mne udivila jejich pestrost a bohatost. Například s přbližme dvaě skutečnosti.

Zaprvé - na jakých nosičích se vyskytují? Zadruhé - kde se otisky čs. pošt objevují? Množství celistvostí a různorodost otisků  by vydalo na slušný  exponát zachycují a dokumentující poštovní historii a současnost. 

Takže nahlédněme do světa celistvostí s výplatními otisky čs. pošt:

1/ Výplatní otisk znehodnocuje poštovní známky nulovou hodnotou a narazuje denní razítka. Proti předpisům Poštovního rádu. Výplatní otisky mají nulovou hodnotu.

celi 001

 

2/ Výplatní otisk doplňuje výplatní hodnotu zaslané zásilky na správnou hodnotu (a zároveň může, ale nemusí znehodnotit poštovní známku).

 

celi 002

3/ Vyskytuje se na celistvosti nadbytečně (omylem). Případně z neznámých důvodů. Vyskytují se celistvosti vyplacené výplatním otiskem a jejich výplatní razítko je ještě jednou přelepeno poštovní známkou (zbytečně).

celi 003

 

4/ Výplatní otisky nahrazují denní a strojová razítka na poštovně úvěrovaných (paušálních) zásilkách. Výplatní hodnota je nulová. Někdy se objevují dublovaná vyplácení zásilky - najednou s hodnotou v rámci zaplaceného paušálu 

a současně zbytečně s hodnotou vyplacenou výplatnímn strojem.

Zde celistvost poštovně úvěrovaná a doplněná nulovým výplatním otiskem.

 

celi 004

 

5/ Nulové výplatní otisky v majetku pošty propůjčené zadavatelům označení k propagaci (poštou neprošlé i prošlé). K této kategorii lze přiřadit i zkušební otisky před spuštěním stroje pořízené mechaniky apod.

 

 celi 005

 

6/ Výplatní otisky s nulovou hodnotou  na oznamovacím lístku/sdělení  dohlédací pošty Poštovnímu muzeu v Praze o nových otiscích či o provedených změnách. takovýchto otisků je pomálu, nařízení se nedodržuje. Těchto lístků je velmi málo, pošty Poštovní muzeum prakticky neinformují, povinnost dodržují nedůsledně komerční subjekty prostřednictvím dohlédacích pošt. 

Pro ilustraci nahrazuji sdělení dohlédací pošty sdělením pošty Gottwaldov 2 o provedení změn v denním razítku komerčního subjektu fy. Baťa n.p. (nově Svit n.p.) po provedení změn v souvislosti s přejmenováním Zlína na Gottwaldov. Zde se jedná o komerční otisk zatím bez označení oprávněného uživatele. Celistvost je denná z mnoha důvodů, nejen poštovně historických, ale všeobecně ihistorických. Takže pozor toto není poštovní otisk, ale komerční připravený na zasazení štočku podle nových úprav a pravidel.  

 

celi 006

 

Na závěr celistvosti, kde je otisk výplatního stroje hlavním výplatním znaky při dopravě poštovních zásilek - řádně s hodnotou v pravém horním rohu zásilky.

Výplatní otisky pošt se vyskytují nejčastěji v jednom provedení (vyskytují se i dva, tři výplatní otisky) na dvou hlavních nosičích - poštovní poukázce a na listovní zásilce.

 

celi 007

 

Mohou nastat i další případy, při kterých se výplatní otisk vytiskne buď s  hodnotou či bez hodnoty. Stává se tak při interních úkonech (např. doplnění kmenového listu výplatního stroje, různé žádosti, opravy apod.). 

Tím jsou poštovní provoz a jeho celistvosti bohatší,, pestřejší a atraktivnější pro sběratele.  Přehled se tak rozšíří ...

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (162 - 2) - BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY

Brněnské veletrhy a výstavy

Období let 1962 a 1963

V tomto období používal sledovaný uživatel výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky Fr 8 - 0 - 4m - 1km. Otisk měl tři podoby - viz reprodukce pod textem v sestavě.

1/ Otisk s datem 29. 4. 1962 - příležitostný a propagační otisk propagující veletrh konaný ve dnech 9. - 23. IX. 1962, otisk použit nejen během veletrhu, ale i před a po něm. V ostatních obdobích byl odstraněno datum a otisk byl používán  jen s textem (toto použití zatím není dokumentováno daty),

2/ Otisk s datem 12. 9. 1963 - příležitostný a propagační otisk propagující veletrh konaný ve dnech 8. - 22. IX. 1963, otisk použit i před a po tomto datu. Tento otisk, ovšem bez data konání byl používán v období před tímto propagačním a příležitostným otiskem - viz 3/,

Otisk pořízen během skutečné doby konání veletrhu 4. den po otevření jeho bran.

3/ Otisk s datem 8. 11. 1963 - komerční otisk bez data konání veletrhu určený k vyplácení běžné korespondence bez propagačního a příležitostného efektu. 

Nátisk na komerční obálce již koresponduje s názvem subjektu uvedeným ve výplatním otisku. 

 

BVV 2 001

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (15 - 2) SAMOOBSLUŽNÉ ZAŘÍZENÍ PLS ŘS PRO PŘÍJEM DOPORUČENÝCH ZÁSILEK NA ČS. POŠTÁCH

Předtím, než si přiblížíme výplatní otisky ze samoobslužných zařízení na čs. poštách, je třeba se zastavit u podacích lístků. Byly jiné,  než jsme byli zvyklí při podání klasických doporučených zásilek. Existují dva typy, papír je nažloutlý, u druhého typu více.

1. typ - žilinský tisk

podaci 001

Podací lístky tištěné v Žilině

Líc (prvopis) a rub (opis) podacího lístku pro provoz samoobslužného zařízení - TZP-Ž, 5873-80, tisk z roku 1980

_____

2. typ povážskobytsrický

 

podaci 002

 

Týž podací lístek - líc (prvopis) je fotokopí, proto je bílý, rub (opis) je již nažloutlý. ZSNP PB 439141 - 80. Tisk v roce 1980.

Ruční poznámka poštovní manipulantky: "Vypisuje se tento lístok" (rub).

 

Závěrečné dva zkušební  otisky z Automatu č. 1 (Žilina 1) po skončení jeho provozu před demontáží.

Otisk je pořízen 1. 2. 1982 - viz dolní podací lístek s otiskem (provoz ukončen 31. 1. 1982 pořadovým číslem 10463). Datum otisku na obálce byl omylem nastaven na 1. 1. 1982. Čísla zásilek 10464 a 10465 na podacích lístcích mají povahu lístků zkušebně - evidenčních.

 

podaci 003

K lístkům z poštovního provozu se dostanu při popisu celistvostí v dalších pokračováních.

 

 

Číst dál...

KULATÁ A PŮLKULATÁ POŠTOVNĚ HISTORICKÁ VÝROČÍ ÚZEMÍ ČECH V ROCE 2023

Nastoupil nový rok 2022 a přináším ve značném předstihu kulatá a půlkulatá poštovně historická výročí týkjající se území Čech, Moravy a Slezska na rok 2023

                      

 

 

PŘEHLED  KULATÝCH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH VÝROČÍ V ROCE 2023

 

1508

505 let     První mapa Čech mladoboleslavského lékaře Mikuláše Klaudyána.

 

1528

495 let     Martin Luther veřejně odsoudil porušování listovního tajemství a prohlásil je za krádež.

 

1623

400 let     Jan Kryštof Paar převzal úřad nejvyššího dvorského poštmistra v rakouských dědičných  

                  zemích.

 

1628

395 let     Rodina Paarů získala dvorský poštovní )řad dědičně.

 

1738

285 let     Zahájení výstavby umělých, tj. zpevněných a odvodněných silnic v Rakousku.

 

1748

275 let     Dne 14. 12. byl vydán Poselský řád Marie Terezie.

 

1753

270 let     V prosinci v Praze byl zřízen pojezdný úřad pro kontrolu dopravy korespondence.

 

1793

230 let     Mezi Paříží a Lille byla postavena první trať prakticky používaného optického telegrafu.

                  Vynález Clauda Chappea.

 

1823

200 let     Dne 3. 5. se uskutečnila zkušební jízda poštovního rychlíku (Eilwagen) na trati Vídeň –

                  Brno.

 

1833

190 let     První stálá trať elektrického telegrafu byla postavena v Německu

                  Zavedeny rychlé vozy smíšené pošty.

 

1838

185 let    Dne 6. 1. vyjela první vlaková pošta světa na trati Birmingham – Liverpool.

 

1838

185 let     V červenci byl vydán řád povozné pošty upravující dopravu balíkových zásilek a osob.

 

1838

185 let     Byla zavedena všední a slavnostní postiliónská uniforma.

 

1838

185 let     Byl vydán řád listovní pošty.

 

 

 

 

 

 

 

 

1848

175 let     Řízení pošty bylo v květnu svěřeno nejvyšší instancí ministerstvu financí. V prosinci

                 převedeno pod ministerstvo pro obchod, živnosti a veřejné stavby.

 

1848

175 let     V období 7. 3. – 22. 11. bylo použito první příležitostné razítko po dobu zasedání

                  Kroměřížského sněmu.

 

1868

155 let     Zavedly se telegrafické poštovní poukázky.

 

1873

150 let     Založil se spolek poštovních zřízenců.

 

1883

140 let     Sloučily se správy pošt a telegrafů.

                  Bylo zřízeno Ředitelství pošt a telegrafů.

                  Založila se Poštovní spořitelna ve Vídni.

 

1893

130 let     Zavedly se nálepky pro expresní zásilky.      

 

1903

120 let     Pro příjem Morseova telegrafního kódu zavedeny tzv. klapáky

 

1908

115 let     Zahájil se provoz na první poštovní autobusové lince v českých zemích z Pardubic do          

                  Bohdanče.    

 

1908

115 let     V Praze – Bubenči (Staré královské oboře) byla představena radiotelegrafní jiskrová   

                  stanice.

 

1913

110 let     Zřízeny nájemické  poštovní úřady.

 

1918

105 let     Dne 20. 3. zřízena pravidelná letecká trať pro přepravu služebních zásilek na světě   

                  Budapešť - Vídeň – Lvov – Kyjev), na úseku Vídeň – Lvov připuštěny od 31. 3. i soukromé

                  zásilky.

 

1918

105 let     Zřízena polní pošta československých jednotek na Rusi, vlaková pošta československých

                  legionářů na Rusi vyjela na Trať Čeljabinsk – Vladivostok.    

 

 

 

 

 

 

1918

105 let     Dne 28. 10. vznikla samostatná Československá republika (ČSR).

                  Zřídila se kurýrní pošta ministerstva národní obrany.

                  Čeští skauti zorganizovali v Praze kurýrní službu pro potřeby členů Národního výboru          

                  vybavenou skautskými známkami.

 

1918

105 let     Bylo zřízeno Ministerstvo pošt a telegrafů. Den 13. 11.

 

1918

105 let    Poštovní spořitelna zahájila svou činnosti. Den 20. 11.

 

1918

105 let     Zřízena Správa pošt a telegrafů pro Slovensko. Den: 29. 11.)

 

1918

105 let     Byly vydány první československé  známky – Hradčany od Alfonse Muchy.

                 Založeno československé Poštovní muzeum.

 

1923

100 let    Československé státní aerolinie zahájily provoz na lince Praha – Bratislava.   Den: 29. 10.

 

1923

100 let     Národní shromáždění přijalo Zákon č. 60 o telegrafech.

 

1923

100 let     Dne 18. 5. bylo zahájeno rozhlasové vysílání ze stanu v Kbelích u Prahy upraveným

                 poštovním vysílačem.

 

1928

90 let     V Ostravě byla zaveden automatický telefonní provoz.

 

1933

90 let     Dne 1. 1. přešla agenda poštovní automobilové dopravy z Ministerstva pošt a telegrafů

                na Ministerstvo železnic.

 

1933  

90 let     Zaveden nový druh balíků, tzv. poštovní zboží.

 

 

1933

90 let     Dne 5. 1. se konala první oficiální schůzka členů Stolní společnosti příležitostných razítek

               a frankotypů Praha (slavnostně založena na sklonku roku 1932 v hotelu Zlatá Husa na

               Václavské náměstí v Praze).

 

 

 

 

 

 

 

 

1933

90 let     Arch. Albert Jonáš vydal 1. díl „Studie o otiscích Francotypu“.

 

1933

90 let     První přednáška o výplatních otiscích u nás. Přednášející: Albert Jonáš.  Místo Teissigova

               plzeňská restaurace  („U Teissigů“) v Celetné ulici v Praze (majitel Karel Teissig. Pořádající:  

               Stolní společnost příležitostných  razítek a frankotypů Praha. Téma : „O nakloněném  nebo

               převráceném denním razítku některých otisků“ .   

               Datum: 27. 4.

 

1938

85 let     Vyhlášení mobilizace a aktivace československé polní pošty. Dne 23. 9.

 

1938

85 let    Dne 1. 10. začalo období živelné poněmčování a úprav československých výplatních otisků

              na území odstoupeného území (Sudet). Postupně dostávaly výplatní otisky říšský vzhled.

              Měnilo se denní razítko a výplatní razítko. Označení oprávněného uživatele většinou 

             obsahovala jen texty v němčině.  

 

 

1938

85 let     Dne 29. 10. říšská a československá poštovní správa podepsaly Ujednání o provedení

               otázek plynoucích pro obě strany z mnichovského ujednání.

               Říšské poště předáno celkem 732 poštovních služeben.

 

1938

85 let     Dne 4. 11. vydáno vládní nařízení č. 269/1938 Sb. o sloučení Ministerstva pošt a telegrafů

                a Ministerstva železnic v Ministerstvo dopravy. 

 

1943

80 let     Dne 5. 7. byla vydána tzv. připouštěcí známka pro balíky do ghetta v Terezíně.

 

1948

75 let    Komunistický převrat. Den: 25. 2.

              Ministerstvo pošt přiděleno v rámci tzv. Národní fronty Československé straně socialistické.

 

1948

75 let     Založena STAZKA (sázky na sportovní utkání prostřednictvím poštovních úřadů).

 

 

1948

75 let    Firma B. Jarolímek, generální zástupce výplatních strojů Francotyp v Československu (1926-

               1939) v Protektorátu Čechy a Morava )1939 – 1945) a ve 3. republice na území Čech,

               Moravy a Slezska (1945 – 1948). Založen národní podnik NARPA, který převzal i agendu

               výplatních  strojů (1948 – 1953).

 

     

          

 

 

 

1948

75 let     Československá poštovní správa povolila vyplácení balíkových poštovních poukázek

               speciálně upravenými výplatní stroji s dvěma denními razítky v otisku.

 

               Konec roku 1948 byl stanoven poštovní správou jako nejzazší termín pro vyplácení

               zásilek otiskem starého vzoru („větrná růžice“ či „motýlek“).

 

         

1953

70 let     Státní banka československá přenesla na Ministerstvo spojů realizaci plateb občanů a

               organizací.

 

1953

70 let     Dne 1. 5. začala vysílat zkušebně  Československá televize.

 

 

1953     

70 let    Dokončena telefonizace všech obcí v Československu.

 

 

1958

65 let     Zřízeny první  automobilové pošty na tratích Plzeň  - Praha – Letiště, Břeclav – Božice a

               České Budějovice – Nová Pec.

               Zavedly se kontejnery k přepravě novin a časopisů.

 

1963

60 let     Zrušilo se Ministerstvo dopravy a spojů. Vrcholným orgánem se stalo Ústřední ředitelství

               spojů.

               V označení služeben se přestalo užívat slovo „úřad“.

               Základní barva spojů byla oranžová.

               Poštovní poukázková ústředna se přejmenovala na VAKUS (Výpočetní a kontrolní ústřednu

               spojů).

 

1968

55 let    V Praze se konala Světová výstava poštovních známek PRAGA 1968.

 

1973

50 let    Zavedena poštovní směrovací čísla (PSČ).

 

1978

45 let   V Praze – Malešicích uvedena do provozu linka mechanizované expedice časopisu.

             Dokončila se integrace telegrafních sítí TELEX, GENTEX a veřejného telegrafu.

 

1978

45 let   V Praze se konala Světová výstava poštovních známek PRAGA 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

45 let    Ivan Leiš vytvořil první Katalog otisků čs. pošt 1946 – 1978.

 

1988

35 let     V Praze se konala Světová výstava poštovních známek PRAGA 1988

 

 

1993

30 let     Vznikl státní podnik ČESKÁ POŠTA.

 

1993

30 let     Byla vydána první česká známka.

                Vznikl první český otisk s názvem ĆESKÁ REPUBLIKA a poštovní trubkou ve výplatním  

                razítku .

                Ke počinům  stejného druhu došlo i na odděleném Slovensku.

 

1993

30 let     Česká republika vstoupila do Světové poštovní unie (UPU). Vstup České pošty do

                PostEurop.

                Založil se Postservis Praha – Vysočany.

 

2008

15 let     V Parze se Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008.

 

2018

5 let       V Praze se konala Světová výstava poštovních známek PRAGA 2018.

 

 

 

 

Autor: Ivan Leiš

 

Zpracováno podle publikace Čtvrtník P., Galuška J.,  Tošnerová P. „Poštovnictví v Čechám, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2006 a dalších veřejných a soukromých  archivních zdrojů.

 

Vypracováno v lednu 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

90 LET OD ZALOŽENÍ STOLNÍ SPOLEČNOSTI

Před 90 lety byla založena organizovaná  entita sběratelů příležitostných razítek a výplatních otisků, více jak šest let po zprovoznění prvních výplatních strojů v československém poštovním provozu (16. 9. 1926).

 

Název: Stolní společnost sběratelů příležitostných razítek a frankotypů

Iniciátor a zvolený předseda: Jaroslav Lešetický

Místo: Hotel Zlatá Husa, Václavské náměstí 839/7, Praha

Datum: 26. 12. 1932

Čas: 9 - 12 hodin

 

Stolní společnost se významně zasloužila o rozvoj tohoto nového sběratelského oboru v  Československu. Díky jejím členům se zachovala řada prvních a cenných výplatních otisků. První oficiální schůzka Stolní společnosti se konala brzo poté  - dne   5. 1. 1933. První přednáška v podání Alberta Jonáše o  denních razítkách výplatního otisku zazněla již v Grand restaurantu Karla Teissiga v Celetné 18 v Praze,

DSC00386      DSC00387 Fota: Ivan Leiš

 

Hotel Zlatá Husa byl zvolen jako místo setkání  pravděpodobně díky Albertu Jonášovi, jednoho z pozvaných na ustavující schůzi jako významného sběratele  propagátora tohoto oboru a jeho dobrým vztahům s majiteli hotelu.  Firma Matěj Blecha, u které arch. Albert Jonáš byl zaměstnán,  realizovala stavbu tohoto hotelu v roce 1908 - 1910, společně s hotelem Ambasador byl komplex dostavěn v roce 1920. Autorem byl známý architekt Emil Králíček, který též pracoval pro stavebního podnikatele Matěje Blechu.

Hotel umístěný v samém srdci Prahy byl svědkem řady významných událostí. Je chloubou pražské secese. Název hotelu je humorný - majitelka měla ošklivou dceru, i přes svůj věk stále zůstávala neprovdaná. Přezdívalo se jí "zlatá husa". Nikdy se neprovdala.

Číst dál...

ZASTAVENÍ (8 - 2) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ PITNEY - BOWES NA ČS. POŠTÁCH

NĚMÉ VÝPLATNÍ RAZÍTKO OTISKU PITNEY - BOWES

Koncem 70. let se v poštovním provozu díky otiskům  dvou výplatních strojů Pitney - Bowes na dvou čs. poštách (OLOMOUC 2 a MLADÁ BOLESLAV 3) vytvořila neobvyklá a cenná kuriozita. 

V polovině 70. let poskytla anglická pobočka americké firmy PITNEY- BOWES ve Velké Británii čs. poštovní správě z propagačních důvodů dva výplatní stroje (Model GB 6300) k používání na čs. poštách.  Tyto stroje byly dislokovány na dvou poštách uvedených v předchozím textu.

Raritou bylo to, že ve výplatním razítku v rozporu s předpisy UPU a naším Poštovním řádem bylo výplatní razítko němé - bez názvu státu či poštovního operátora, kde se stroj používal a vyplácel. Tím s vytvořila velmi vzácná varianta tohoto podtypu výplatního otisku (RRR). Jednalo se o jediný a jedinečný případ v historii čs. výplatního otisku.

Provoz s přestávkami proběhl v letech 1978 a 1979.

Oba stroje vyplácely zásilky s propagačním označením v angličtině, a to až na výjimky u pošty Mladá Boleslav 3.

Oba výplatní stroje byly čs. poštovní správě zapůjčeny a po využití pravděpodobně vráceny výrobci. V expozicích Poštovního muzea ve Vyšším Brodě jsem tento model nenašel. Možná je skrývají depozitáře .... Honzy Galušky se už nezeptáme ...

 

OLOMOUC  2

Provoz s označením až do konce roku 1978.

Celistvost s datem 1. 2. 1978.

 

6300 004

MLADÁ BOLESLAV 3

Provoz v období - 5/78 - 11/79 - 

Celistvost s propagačním označením

18. 5. 1978

Dne 15. 3. 1979 byl štoček s tímto označením odstraněn a otisky vyplácel zásilky bez tohoto označení - viz další celistvost níže.

6300 001

MLADÁ BOLESLAV 3

Celistvost bez propagačního označení.

28. 11. 1979

Tento otisk bez označení vyplácel zásilky od 15. 3. 1979. 

6300 002

Číst dál...

ZASTAVENÍ (7 - 15) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ POSTALIA NA ČS. POŠTÁCH

Služebně - propagační slogany ve výplatních otiscích pošt (Postalia)

 

Do otisku výplatního stroje POSTALIA bylo možno umístt vlevo od denního razítka i štoček se služebně -propagačním sloganem (textem) působícím osvětově na uživatele pošty. Tato možnost se využívala poměrně velmi zřídka. Za všechny tyto případy tři ukázky  poštovních výplatních otisků používaných na poštách NYMBURK 2, SOKOLOV 1 a OSTRAVA 2 ze 70. a 80. let.

 

Uvedené texty propagují používání PSČ, upozornění na nevhodnost vkládání peněz do zásilek, plateb sdruženého inkasa a uváddění městské čtvrti v adrese. Rozsah sloganů byl poměrně široký. Otázkou je, zda byl i úřinný.

 

prop 001

Číst dál...

KUTNOHORSKÉ DĚDICTVÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ

FILATELISTÉ A POŠTOVNÍ HISTORICI V KUTNÉ HOŘE SE ZASLOUŽILI O POŠTOVNĚ HISTORICKÉ DĚDICTVÍ V OBLASTI PŘÍLEŽITOSTNÝCH VÝPLATNÍCH OTISKŮ. PODOBNÝCH FILATELISTICKÝCH CENTER NEBYLO U NÁS MNOHO. Naposledy jsme psal o podobných aktivitách filatelistů v Kroměříži. Všem Kutnohorákům a dalším patří velký dík. Jedním z nich byl gestor poštovní historie a celin Mirek Forman. Zachytili nejen historické události, ale zvěčnili je ve výplatním otisku, což učinilo tento obor atraktivnějším, rozhodně přispěli i ke sběratelství výplatních otisků pošt, které jsou opomíjeny pro jejich fádní vzhled.

Pro účel příležitostných otisků byly využit výplatní stroj Postalia na poště KUTNÁ HORA 1, respektive pošta 284 06 KUTNÁ HORA 6. Označení v poštovních otiscích byly nápadité, estetické a vysoce propagační. A zbývá dodat - kvalitní. Aspoň byla kvalita u většiny z nich.

KUTNÁ HORA 1

 

24. 8. 1976

Příležitostný otisk k Celostátní výstavě poštovní historie a celin "Kutná Hora 1976"

KH 001

 

17. 10. 1977

Příležitostný otisk k 10 letům zahájení výroby v závodě ČKD Kutná Hora

 

KH 002

 

23. 12. 1977

Příležitostný otisk k 30 letům závodu PRAGA Kutná Hora

 

KH 003

 

1. 10. 1978

Příležitostný otisk k Oblastní výstavě mladých filatelistů "Kutná Hora 1978"

 

KH 004

 

28. 12. 1982

Příležitostný otisk k 60 letům Klubu filatelistů Kutná Hora

KH 005

 

17. 11. 1983

Příležitostný otisk k 80 letům Základní organizace Českého svazu včelařů prof. Jaroslava Svobody

KH 006

 

284 06 KUTNÁ HORA 6

Příležitostný otisk k Celostátnímu kongresu mladých filatelistů Kutná Hora 1978

 

KH 007

 

284 06 KUTNÁ HORA 6

Příležitostný otisk k Výstavě poštovních známek mladých filatelistů Kutná Hora 1983

 

KH 012

 

 

 

Číst dál...

ILeiš: PŘEDNÁŠKA PRO KF 00 - 15 K 95. VÝROČÍ ČS. VÝPLATNÍHO OTISKU (5)

5. část přednášky přednesené dne 2. 12. 2021 v sále Dřevák Domu Portus Nadace Život 90.

Poslední část: Sběratelské výzvy. Dokončení.

Podklady neprošly jazykovou ani grafickou úpravou, sloužily pro orientaci přednášejícího.

 

port 1 105 kopie     port 1 106     port 1 107 kopie kopie      port 1 108 kopie kopie      port 1 109 kopie kopie     port 1 110 kopie kopie      port 1 111 kopie 2     port 1 115      port 1 116 kopie kopie     port 1 117 kopie      port 1 118     port 1 119 kopie     port 1 120 kopie

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISK UŽIVATELE MELANTRICH - HISTORICKÝ POHLED (1)

MELANTRICH, vydavatelství

adresa: Václavské náměstí 42, Praha II.

Historický pohled na výplatní otisky tohoto uživatele

Ve 151. pokračování seriálu "NĚKOLIK POHLEDŮ" (zavěšeno dne 8. 12. 2021)  na tomto webu jsem se věnoval výplatním otiskům uživatele MELANTRICH v období let Československa 1946 - 1992. Slíbil jsem čtenářům, že se k Melantrichu ještě jednom vrátím a přiblížím otisky předchozích období. Dnes 1. republika v letech 1926 - 1938. Je to proto, že do sběratelství výplatních otisků  přineslo několik zajímavostí.  Navíc se Melantrich zapsal  do společenské historie jako subjekt s  tvrdostí a odvahou, kdy  si  prosadil a zachoval své jméno a nenechal si moc mluvit do své vydavatelské činnosti. Nenechal si okleštit svou činnost, mnohdy vlasteneckou. A to za doby vládnutí dvou totalitních režimů a přes vyvíjené tlaky vůči němu. Historii jsem popsal v dřívějším příspěvku.

Uživatel výplatního stroje Melantrich byl jedním z prvních uživatelů tohoto vynálezu v Československu - v pořadí 39.    Povolení získal oficiálně Věstníkem ministerstva pošt a telegrafů č. 27 ze dne 3. 6. 1927.  Dohlédacím poštovním úřadem byla pošta PRAHA 1.  Uživatel používal stroje Francotyp - zachyceny jsou  dva.

Označení a jeho poloha  byly v tomto období stejné.

 

Období 1. republiky (1927 - 1938)

 

 

1. otisk - FR 6 s - 4m

Otisk 1. dne 22. 7. 1927.

Poslední zachycený otisk: 5. 10. 1934

 

 

 

 

melan 001      melan 002

 

 

 

2. otisk - FR 6 s - 4m

změna výplatního razítka včetně výplatního znaménka a výplatních číslic

Zachycené otisky 20. 4. 1935 + 24. 5. 1935

 

melan 003

 

 

3. otisk - FR 6h - 4m

jiný stroj, nové výplatní razítko a denní razítko

zachycená data: 7. 7. 1937 + 23. 9. 1937

 

melan 005

 

Období 2. republiky (1938 - 1939)

4. otisk (1. otisk 2. republiky) - FR 6h - 4m

nové výplatní razítko, nové číslice počitadla

26. 1. 1939

P.S. Ve výplatním razítku se neobjevil název ČESKO - SLOVENSKO tak jako u převážné většiny výplatních otisků používaných v  2. republice.

 

melan 007

 

Příště pokračování otisky za Protektorátu Čechy a Morava.

 

Výplatní stroje vyplácely zásilky v budově Melantrich na Václavském náměstí čéslo 36 (některé prameny uvádějí číslo domu 42). . Dnes v této multifunkční budově sídlí obchodní dům Marks and Spencer. Část slouží jako apartmány na bydlení,

 

 

DSC00380

Foto: Ivan Leiš

 

Původní dům č. 793/36 zakoupen v roce 1910. V roce 1913 postaven současný dům dle návrhu Bedřicha Bendelmayera v  pozdně secesním stavebním stylu. Pro potřeby Melantrichu (název po tiskaři Jiřím Melantrichovi z Aventina). Byla zde původně i tiskárna a tiskly se zde noviny a časopisy národně socialistické strany, dům byl nejen sídlem Melantrichu, ale i  sídlo Lidového nakladatelství. Do novodobých dějin vstoupil dům s balkonem, odkud promluvili  pozdější prezident Václav Havel a další představitelé sametové revoluce v roce 1989. V současnosti multifunkční dům, kde je obchodní dům Marks and Spencer a apartmány k pronajmutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...