HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

VÝPLATNÍ OTISKY NA ZABRANÝCH ÚZEMÍCH 1938 - 1945 (1)

Sudety (Sudetsko, německy Sudetenland)

 

Výstižné, historické,  ale podle oficiálního stanoviska československých úřadů (Československé ministerstvo vnitra v roce 1945) nesprávné a dokonce ve své době zakázané vyhláškou. Od 90. let 20. století však tento název byl z historicko - geografického hlediska rehabilitován a přijat. Po mnichovské dohodě (1938) bylo názvem Sudentenland označováno veškeré území odstoupené hitlerovskému Německu pod nátlakem velmocí. V datech nastal po Mnichovské dohodě tento vývoj. Na pozadí těchto změn se vyvíjely i výplatní stroje a jejich otisky v období od roku 1938 do 1935. Jejich orážecí funkce, výplatní funkce a zejména vzhled.

Úvodem k poštovně historickému tématu trochu historie, zeměpisu a vyjasnění pojmů.

 

1. 10. 1938

Vůdce a říšský kancléř vydal výnos o správě sudetoněmeckého území (Erlass des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der sudentendeutschen Gebiete). Ustavena správní jednotka Sudetoněmecká území.

11. 10. 1938

Zavedena říšská marka. Začaly se aplikovat německé poštovní poplatky. Je pravděpodobné, že v tuto dobu došlo ke změně a  aplikaci německých  výplatních hodnot ve výplatních strojích.

18. 10. 1938

Skončena platnost československých poštovních známek.

15. 11. 1938

Ukončena souběžná platnost československé koruny.

21. 11. 1938

Vydán zákon o opětovném sjednocení sudetoněmeckých území s Německou říší (Gesetz über die Wiedervereiningung der sudetenedeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich). Ten umožnil, aby se Sudety staly integrální součástí Německa.

22. - 23. 11. 1938

Definitivní zábor

15. 3. 1939

Vytvořen Protektorát Čechy a Morava

25. 3. 1939

Rozhodnuto o vytvoření několika celků na zabraných územích k 15. 4. 1939: Dle zákona o rozdělení sudetoněmeckých území - Gesetz über die Gliederung der sudetendeutschen Gebiete:

1/  Sudetská župa (Gau-Sudetenland): Domažlicko - Moravská Ostrava s centrem v Liberci (Reichenberg), stranicky se používal i název Sudetengau, vyskytly se i názvy Westsudetenland a Ostsudetenland (vyskytuje se na některých poštovně historických materiálech, i na výplatních otiscích), Westsudentenland vychází z předchozí názvu Deutschböhmen), 

2/ Toto území se dělilo na tři vládní obvody:

- Cheb (Eger),

- Ústí nad Labem (Aussig),

- Opava (Troppau).

 

Další území odstoupená Německu měla tento osud:

- území jihozápad Čech - připojeno k Bavorsku (župa Bavorská Východní marka),později přejmenovaná na říšskou župu Bayreuth (Reichsgau Bayerische Ostmark),

- Hlučínsko znovupřipojeno k Prusku a začleněno do provincie Slezsko (Oberschlesien, Horní Slezsko), to se týkalo později i Těšínska.

- zbytek území na jihu připojeno k bývalému Rakousku (Ostmark) a rozděleno mezi Zemské hejtmanství Dolní Podunají a Zemské hejtmanství Horní Podunají. Též známé pod názvy Oberdonau a Niederdonau.

Záolší na Těšínsku postoupeno Polsku, později po porážce Polska k Německu.

Německá část jižní Moravy a bratislavské předmostí připojeny též k Niederdonau.

 

Poštovně historická administrace

Administrativní členění ovlivnilo i poštovně administrativní členění. Ředitelství pošt bylo v Karlových Varech (Karlsbad) a v Ústí nad Labem(Aussig) pro západní část Sudetenland, v Opavě (Troppau)

pro východní část Sudetenland. Hlavním městem byl Liberec (Reichenberg), co se týče administrativního ohledu. Osataní místa podléhala poštovním ředitelstvím v různých místech - Landshut, Řezno, Linec, Vídeň, Opole.

 

Později aplikovaná poštovní směrovací čísla odpovídala tomuto členění (na výplatních otiscích se vyskytla jako pomalu zaváděná).

11a - Aussig, Karlsbad

13b - Landshut

13a - Regensburg

12b - Linz

12a - Wien

9b - Troppau

Opole - 9a

1943

Došlo ke spojení ředitelství pošt v některých místech.

KONEC OBDOBÍ

16. 5. 1945

Zrušna platnost protektorátních známek. Analogicky se tato změna vztahovala i na říšské známky. U výplatních otisků vzhledem ke složitosti prováděných změn docházelo k výjimkám.

31. 7. 1945

Jako platidlo ukončena působnost říšské marky. Vyskytly se různé zpúsoby úhrady a záznamu výplatní hodnoty na zásilkách.

21. 6. 1945

Vyskytly se ještě případy u výplatních tsrojů, kde výplatní hodnota je v říšských markách.

SUDETY 001     SUDETY 002

 

 

Naposledy změněnoneděle, 09 únor 2020 19:38